Den europeiske merkeordning for miljødekk reduserer bensinforbruk og støy

 

18. 09.14.    Siden 1. januar 2012  EU har bestemt at fra 1. november 2012 skal nye bildekk hos dekkforhandleren være utstyrt med et tydelig merke som forteller deg om dekkets støyegenskaper, dekkets gripeevne på våt vei og dekkets rullemotstand. Det vil gi deg bedre muligheter til å gjøre gode, egne miljøvalg. Så du kan anskaffe mer støysvake dekk neste gang du skifter dekk på bilen. Og spare bensinutgifter.

Norske samferdselsmyndigheter har vært med på arbeidet med å få til den nye merkeordningen. Motivet er å synliggjøre viktige miljøegenskaper knyttet til energiforbruk (rullemotstand) og støy, og på den måten skape en sterk markedsetterspørsel slik at bilprodusenter og dekkprodusenter legger seg mer i selen for å utvikle nye, mer miljøvennlige produkter. Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen har satset på å fremme økt bruk av støysvake bildekk på norske veier.

Gjelder nesten alle dekk

Merkeordning for bildekk ble vedtatt i EU ved beslutning Regulation Reg (EC) No 1222/2009. Regelverket ble vedtatt i november 2009, men trådte altså først i kraft i Norge 1. januar 2013. Fra den datoen skulle alle nye dekk oppfylle merkebestemmelsene, med noen unntak. Reglene omfatter dekk på nye biler, og nye dekk som selges i ettermarkedet, både gruppen C1 (dekk for passasjerbil), C2 (dekk for varebil) og C3 (dekk for lastebil/tungt kjøretøy). Regummierte dekk og piggdekk er ikke inkludert i regelverket.

Hva støymerket på dekket betyr

Støymerket i den nye merkeordningen viser dekkets støyegenskaper i henhold til de nye grenseverdiene for støy.

 

Hva merket betyr: En lydbølge – rullestøyen er 3 dbA lavere enn kommende grenseverdi. To lydbølger – rullestøyen er mellom kommende grenseverdi og inntil 3 db lavere enn kommende grenseverdi. Tre lydbølger – rullestøyen tilfredsstiller dagens grenseverdi for dekket.

Du kan kutte 5 % av bensinutgiftene

I produsentnøytrale databaser over alle dekk som selges i Europa, vil det «norske gjennomsnittsdekket» rullemotstand/energieffektivitet oftest være være i kategori E/F. Den
gjennomsnittlige besparelsen for norske privatbilister vil i så fall være 0,4 – 0,5 l pr 100 km. I I følge Statens vegvesen nøkkeltall 2013, utgjorde den den norske personbilparken ca. 2,5 mill. biler, antall yrkesbiler ca. 0,5 mill. Ved årlig kjørelengde på 10 000 km/personbil (betydelig mer for yrkestrafikk), vil en primitiv beregning indikere at det årlige energiforbruket kan bli redusert med opptil 150 millioner liter/år ved å skifte til mest mulig miljøvennlig dekk. Den enkelte bilist vil kunne spare bensinforbruk som tiulsvarer 65-75 øre literen.

Krav til dekkbransjen

De som distribuerer og/eller selger dekk har blitt forpliktet til å informere om dekkets egenskaper med hensyn til rullemotstand, drenering/veigrep på vått underlag og støy. Alle nye dekk skal være utstyrt med slik informasjon (se illustrasjonen). Det er forhandlerens ansvar å gjøre denne informasjonen tilgjengelig for kunden, både i form av informasjon på dekket, i markedsføring og informasjonsvirksomhet på salgsstedet, og som en del av kvitteringen eller vedlagt denne.

Gjelder også internettsalg

Både private bileiere og flåteeiere bruker i stadig økende grad internett når de er på utkikk etter informasjon om dekk og deres egenskaper. Det nye regelverket krever at selgere informerer før eller ved kjøpsbeslutningen. Merkeordningen vil derfor ha noe mindre innflytelse på transaksjoner som gjøres utelukkende på internett. Derfor blir må internettforhandlere sørge for at denne merkeinformasjonen også blir tilgjengelig på internett i et attraktivt format.

Nødvendig med kontroll

Når man etablerer et regelverk som krever at selgerne skal tilrettelegge informasjon som påvirker kundens valg av produkt, er det nødvendig med kontroll og ettersyn for å hindre misvvisende informasjon. Denne revisjonen kan gå på nøyaktigheten i de gitte informasjonene om rullemotstand, veggrep og støy, men kan også gå på om presentasjonen hos bransjen av disse merkene kan lede til misforståelse hos kjøperen.

Incentivtiltak

For å stimulere publikums interesse til å ta i betraktning ytre miljøkostnader knyttet til støy, gripeevne på våt veibane og utslipp av miljøgasser, er det ventet at flere av EU-landene vil sette i verk incentivtiltak knyttet til en eller flere av forurensningskildene. Bl.a annet avgifter som skal fremme overgangen til støysvake dekk og utvikling av en database på internett slik i at den enkelte kan gjøre beregninger eller skaffe fullstendig oversikt over miljøegenskaper for bildekk.

 

 

 

 

 Bokstavgradering av støysvake dekk

EU´s miljømerking av dekk har siden 1. januar 2013 også vært obligatorisk i Norge. Unntatt er piggdekk og regummierte dekk. Merket hjelper deg til å finne dekket som gjør at du kan spare bensin når du kjører, og støye minst mulig. Det nye merket skal være godt synlig hos dekkforhandler, på nett og i butikk. Det viser dekkets typegodkjenning mht. rullemotstand (som har betydning for drivstoff-forbruk- og dermed klimaet), veigrep på våt vei, og støyustlipp. Dermed kan du ta gode, egne miljøvalg ved kjøp av nye dekk.