Trafikkstøy, helse, samfunn

 

Økt bekymring for helseskader fra trafikkstøy sier WHO

Brussel, 30 mars 2011 – I EU og Norge utgjør trafikkstøy det nest største miljøhelseproblemet etter luftforurensing, sier en rapport som i nylig ble offentliggjort av Verdens helseorganisasjon, WHO(1). Den nye helserapporten fremhever viktigheten av at EU innfører strengere støykrav til kjøretøy, i følge miljø- og helseorganisasjoner. Det er ventet at EU-kommisjonen vil lansere forslag til nye støyregler i juni. (2)

“Kommisjonen har i ukene som kommer muligheten til å redusere trafikkstøyen til det halve og beskytte millioner av europeere mot denne helserisikoen”, sier Nina Renshaw, visedirektør ved Transport & Environment (T&E), som er en Brussel-basert interesseorganisasjon for bæredyktig transport. “Forslaget om en oppdatering av kjøretøydirektivet bør sette strenge standardkrav for støy fra fra biler, varebiler, lastebiler og busser. De som utformer politikken, må handle i samsvar med denne WHO rapporten og kutte veitrafikkstøyen for å beskytte helsen for oss alle, åpne for bedre livskvalitet, og redusere belastningen på de offentlige helsebudsjettene”.

WHO rapporten sier, i følge et konservativt anslag, at hvert år mister europeerne minst en million sunne leveår på grunn av helsesvekkelse og sykdom forårsaket av trafikkstøy.De nye beregningene tar utgangspunkt i blant annet data for eksponering av trafikkstøy og helseeffekter som hjerte- og karsykdommer, kognitive svekkelser for barn og unge, søvnforstyrrelser, tinnitus, og plagenivåer.

Hver 50. hjerteinfarkt skyldes støy

I følge studiet er 1,8% av hjerteinfarkt i de mest velstående europeiske landene forårsaket av trafikkstøy med nivåer høyere enn 60dB. Hjerte- og karsykdommer er den største årsak til død i EU. Omtrent 40 % av helsebudsjettet er knyttet til dette (3). En rapport i 2008 fra konsulentene CE, utført for Transport & Environment (4), fant at støy fra vei og jernView Nyhetbane hvert år er knyttet til 50 000 hjerteattakk med dødelig utfall og 200 000 tilfeller av hjerte- og karsykdommer I Europa.

«De nye opplysningene gir grunn til bekymring fordi den virkelige helseeffekten av støyforurensning sannsynligvis er enda høyere, sier Anne Stauffer, visedirektør i Health and Environment Alliance (HEAL). «Støyforurensning er et kritisk offentlig helseproblem. Vi håper nå at EU har de bevisene som trengs for å gjøre endringer i lovgivning og regler for transportsektoren og tilstøtende samfunnsområder som er nødvendige for bedre å kunne beskytte borgernes helse”, tilføyer Stauffer.

Skadelig for barn

HEAL er spesielt bekymret for den effekten som trafikkstøy har på barns læreevne. På et toppmøte for barns helse, i Parma i Italia i fjor, lovte miljø- og helseministere å arbeide for å redusere barns eksponering for trafikkstøy (5).

The European Environmental Bureau (EEB) håper at WHO studiet også vil bidra til å skjerpe nåværende EU direktiv om støy i miljøet, som også inkluderer støykartlegging. Denne lovgivningen er under revidering av EU-kommisjonen. “Dette arbeidet er langt på overtid”, sier Louise Duprez, politisk talsmann for EEB. “Nå som denne WHO-rapporten forsterker helsekonsekvensene av støy, er det ingen unnskyldning for å komme opp med et mindre ambisiøst støydirektiv.” (6)

Europeiske borgere er meget oppmerksom på helsekonsekvensene av trafikkstøy. I følge en nylig gjennomført måling ved Eurobarometer (7), anser nesten halvparten av europeerne at støy “i stor grad” påvirker deres helse, mens ytterligere en tredjedel ment6e at støy påvirket deres helse “i noen grad”.

 

WHO har laget en publikasjon på 128 sider om studiet «Burden of disease from environmental noise». Publikasjonen foreligger både som pdf (se link til høyre) og som trykksak.

Henvendelser om publikasjonen kan rettes til

WHO -Regional office for Europe

Publications

Scherfigs vej 8

DK- 2100 København Ø, Denmark

 

Henvisninger:

1. WHO pressemelding og rapport er tilgjengelig http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environmental-health/noise

2. For mer informasjon om EU politikk om støy fra kjøretøy, se:

http://www.transportenvironment.org/module-htmlpages-display-pid-20.html

3. http://ec.europa.eu/healtheu/health_problems/cardiovascular_diseases/index_en.htm

4. http://www.transportenvironment.org/News/2008/2/50000-heart-deaths-a-year-caused-by-traffic-noise/

5. Parma Declaration, mars 2010, http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/78608/E93618.pdf

6. Environmental Noise Directive, http://ec.europa.eu/environment/noise/directive.htm

7. Special Eurobarometer, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_347_en.pdf

 

Who´s studie omtales bl.a i en publikasjon på 128 sider om "Burden of disease from environmental noise". Den kan lastes ned som pdf på WHO´s nettsider.Who´s studie omtales bl.a i en publikasjon på 128 sider om "Burden of disease from environmental noise". Den kan lastes ned som pdf på WHO´s nettsider.