Støykilder

 

Trafikkstøy har tre hovedkilder: 1. Lyd fra kjøretøyets forskjellige komponenter (vifte, eksos, bensinsprøyting, sylinder, motorblokk, gir/utveksling mm.), 2. Lyd fra bildekk som ruller på veien, 3. Asfaltdekkets overflate som påvirker lydnivået på dekk.

Ved lavere hastigheter vil støyen fra kjøretøyet overdøve lyden fra bildekkene som ruller over veidekket. Når trafikkhastigheten overstiger 40 km/t (personbil/varebil) vil som en hovedregel støyen fra bildekkene som ruller over asfalten overdøve støyen fra selve kjøretøyet. Denne grensen varierer noe, avhengig av asfaltens egenskaper og kjøretøyets størrelse. For vogntog må gjerne hastigheten opp i 50 km/t før dekkstøyen blir den dominerende.

Støygrensen for biler har ikke vært revidert siden 1992. Det er alminnelig ansett at personbiler lett kan redusere sitt støynivå med 6 desibel. Det finnes allerede i dag biler med støyegenskaper som ligger så mye under någjeldende grenseverdier. I dag er grenseverdien  74 db for personbil,  og den vil bli redusert til 70 i løpet av 4 år. For tunge kjøretøy er grenseverdiene 77 – 80 db, avhengig av biltype. Denne grensen vil bli redusert med 3 db i løpet av fire år.

Nye støygrenser for dekk trer i kraft allerede 1.november 2012, da det også innføres ny, obligatorisk merkeordning for de sentrale miljø- og sikkerhetsmessige egenskapene ved bildekk.

 

Hva støymerket på dekket betyr

Støymerket i den nye merkeordningen viser dekkets støyegenskaper i henhold til de nye grenseverdiene for støy.

Hva merket betyr: En lydbølge – rullestøyen er 3 dbA lavere enn kommende grenseverdi. To lydbølger – rullestøyen er mellom kommende grenseverdi og inntil 3 db lavere enn kommende grenseverdi. Tre lydbølger – rullestøyen tilfredsstiller dagens grenseverdi for dekket.

 

Nye støygrenser for bildekk

I henhold til EU´s forordning  661/2009 trer det det i kraft strengere støygrenser for typegodkjenning av nye dekk fra om med 1. november 2012. Det vil være en overgangsordning på fire år frem til 2016 hvor det vil være tillatt å selge dekk etter gamle regler. Men følger du med på merkingen,kan du forvisse deg om at du får de mest støysvake dekkene etter ny ordning.

Nåværende og nye grenseverdier for personbil

Dekklasse personbil Dekkbredde (mm) Gjeldende grenseverdier dB(A) Nye grenseverdier i 2012 dB(A)
C1A </= 185 71-73 70
C1B > 185 </= 215 74 71
C1C > 215 </= 245 75 71
C1D > 245 </= 275 75 72
C1E > 275 75 74

 

 

 

Nåværende og nye grenseverdier for varebil-,  buss- og lastebildekk

Dekk-klasse Bruksområde Gjeldende grenseverdier dB(A) Nye grenseverdier i 2012 dB(A)
C2 Normal 75 72
C2 Traction 77 73
C3 Normal 76 73
C3 Traction 78 75

 

 

 

Forskjellig asfalt gir forskjellig lydnivå

Veidekkets tilstand har innvirkning på støyen fra veitrafikk. Det er forskjell på gammel og ny asfalt, eller på asfalttyper. Statens vegvesen har gjennomført et forskningsprosjekt for å identifisere mulige asfaltdekker som kan støye mindre. Nylagt asfalt kan ha et støynivå som ligger betydelig (3 – 9 dBA) lavere ennpå eldre referansedekker.

Men:

  • Støyreduserende effekt avtar relativt raskt for alle undersøkte typer asfaltdekker. Årlig økning i støynivå målt på norske vegdekker ligger vesentlig høyere enn hva som er rapportert fra en rekke andre land. Endringen er spesielt stor den første vinteren etter dekkelegging. Det er naturlig å forklare dette forholdet ved piggdekkslitasjen og dens påvirkning på vegdekkenes overflatetekstur.
  • Friksjonsegenskapene til miljøvennlige vegdekker testet i felt er på nivå med tradisjonelle norske vegdekker, og krever ikke annet vintervedlikehold. Porøse dekker ser ut til å ha noe bedre friksjon enn tette vegdekker med tilsvarende steinstørrelse.
  • Det er vanskelig å utvikle vegdekker som er vesentlig mer slitesterke enn de vi har i dag, uten av det går ut over andre viktige egenskaper som deformasjonsmotstand og friksjon. Det er imidlertid mulig å opprettholde slitestyrke på mer støysvake dekkealternativ gjennom krav til materialkvalitet og sammensetning.

 

Det er laget rapporter fra forskningsprosjektet. De ligger på følgende link: http://www.vegvesen.no/Fag/Fokusomrader/Forskning+og+utvikling/Avsluttede+prosjekter/Miljovennlige+vegdekker/Rapporter/Sluttrapporter+fra+prosjektet

 

Oppdatering om støysvak asfalt

November 2011. Forskerne skriver om status for muligheter man ser ved bruk av støysvak asfalt. Gå til følgende nettside.

 

 

Hør forskjellen

Roger Larsen fra Greåker i Sarpsborg har sendt oss link til et opptak som han har lagt på YouTube. Det viser tydelig hvordan støyen endrer seg med asfaltbelegget.

http://www.youtube.com/watch?v=6E31caGCTks&feature=youtu.be

Dette merket blir obligatorisk på nye dekk fra 1. november 2012. Enten du kjøper dekk over disk hos en forhandler eller over internett hos norske eller europeiske nettbutikker.