Regler og tiltak

Desibelskalaen – mål for vår oppfattelse av lyd

 

Støyregelverket er knyttet til en målestokk for vår oppfattelse oppfattelse av lydnivå, desibelskalaen. Mest vanlig benyttes desibel A (dBA) som et uttrykk for lyden øret registrerer. Den omfatter de lydfrekvenser øret lettest oppfatter.

Desibelskalaen har sitt nullpunkt (0 dB) ved den nedre høreterskelen og toppunkt (140 dB) ved den øvre grensen for hørbar lyd. Siden skalaen er logaritmisk gjelder en del spesielle regler:

  • Når lydnivået øker med 10 dB, tidobles lydenergien.
  • En økning på 3 dB er en dobling av lydenergien.
  • To like lydkilder som summeres, gir en økning på 3 dB. Eksempel: 30 dB + 30 dB = 33 dB

 

Hvis forskjellen mellom to lydkilder er 10 dB, for eksempel 60 dB og 70 dB, vil disse til sammen gi 70,4 dB. I praksis betyr dette at med mer enn 10 dB forskjell mellom to lydkilder, vil lydnivået være bestemt av den sterkeste kilden.

 

Kap. 24 viser gjeldende norske forskrifter om støy på kjøretøy:

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19941004-0918.html#24-1

 

Her finner du samfunnets øvrige regler om støy: