EU vil redusere støy fra biler og lastebiler

Brussel, 25.mai – EU kommisjonen har annonsert planer for skjerping av støygrensene for biler, busser og lastebiler. Et forslag vil bli fremmet i løpet av noen uker og senest innen september, sa en representanter for EU-kommisjonens Enterprise Department i et møte med Europas miljø- og helseorganisasjoner i dag. Opplysningene ble hilst velkomne, men organisasjonene ønsket enda strengere støyregler som bedre tar vare på anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon (WHO) for å unngå skadelige helseeffekter av trafikkstøy.

4 desibel mindre støy fra personbiler
Philippe Jean, som er fungerende direktør for EU kommisjonens Enterprise Department, opplyste på en konferanse organisert av den europeiske lobbyorganisasjonen Transport & Environment (T&E), European Environmental Bureau (EEB), fellesorganisasjonen for Europas miljøorganisasjoner, og Health and Environment Alliance (Heal), fellesorganisasjonen for helse og miljø, at kommisjonen planlegger å redusere tillatte støyutslipp fra personbiler med 4 desibel, og fra lastebiler med 3 desibel. De nye støykravene vil tre i kraft innen fire år etter at det nye støydirektivet for kjøretøy blir vedtatt, sa han.

De annonserte skjerpede kravene er i tråd med en EU-finansiert studie fra det nederlandske forskningsinstituttet TNO. Den anslår at samfunnsnytten ved å innføre strengere støyregler som halverer støyulempene er tyve ganger større en utviklingskostnadene for bilprodusentene som må innfri de skjerpede kravene.

I følge en nylig offentliggjort studie fra WHO, skyldes 1.8% av hjerteattakkene i de velstående europeiske landene trafikkstøy på nivå med 60dB eller høyere. Hjerte-karsykdommer er den mest vanlige dødsårsaken i EU og legger beslag på ca. 10 prosent av nasjonale helsebudsjetter. En rapport i 2008 utført for Transport & Environment fant at støy fra vei og jernbane er knyttet til 50 000 dødelige hjerteattakk hvert år og til 200 000 tilfeller av hjertekar sykdommer.

Direktør Jean sier at de nye støykravene vil bli iverksatt i to faser. Grensene for personbilstøy, som i dag er på 74 desibel, vil bli redusert til 72 desibel innen to år, og til 70 desibel innen fire år. Lastebilstøy må være senket med 1 desibel innen to år, og ytterligere 2 desibel innen fire år. Det er ventet at kommisjonen også vil annonsere nye testmetoder som bedre gjenspeiler de virkelig støyutslippene fra kjøretøy.

Ønsket 6 desibel lavere grense

– Miljø- og helseorganisasjoner har argumentert for at kommisjonen skulle fastsette enda strengere støygrenser, minst 6 desibel lavere enn dagens grenser, sier Hanne Herrman i Norsk forening for støy. Hun er norsk representant i styret for European Environmental Bureau (EEB) og deltar i konferansen i Brussel.

– Desibelskalaen er logaritmisk, en støyreduksjon på 6 desibel ville innebære reduksjon av støy fra det enkelte kjøretøy med tre fjerdedeler. Men det vil ta mange år før utskifting av bilparken vil kunne føre til slik støyreduksjon totalt sett. Mange nye biler i handelen i dag oppfyller allerede kravene som er lansert av miljøorganisasjonene, både biler med konvensjonelle forbrenningsmotorer såvel som hybridbiler og elbiler. Så det er fullt mulig å ha høyere ambisjoner i regelverket, påpeker Hanne Herrman. – Nå må miljø- og helseomkostninger som følge av støy inn i finans- og samferdselsbudsjettene; kunnskapen om støyforurensningens konsekvenser er omfattende, men det gjøres altfor lite. Ved å prissette barns reduserte læringsevne, eldres for tidlige død og tapte leveår pga. dårlig helse, og tap av areal og livskvalitet som følge av støy, vil man oppnå en bred forståelse for nødvendigheten av støyreduserende tiltak, sier hun.

– Kommisjonen har endelig erkjent at nåværende støyregelverk for biler er helt utilstrekkelig for å takle samfunnets problem med veitrafikkstøy, innskjerping av reglene skjer på overtid, sier Nina Renshaw, visedirektør i Transport & Environment. – Hvis bilprodusentene allerede kan møte nye standardkrav med sin eksisterende teknologi, er det ingen unnskyldning for fortsatte utsettelser. I tillegg må kommisjonen dessuten sikre metoder for støytester av tunge kjøretøy som gjenspeiler virkeligheten. Vi er ikke tjent med støyreduksjoner som bare skjer på papiret, sier Renshaw.

——-
Vedlegg til redaksjonen:
1) ‘Quiet please – Better health through strong EU regulation of road and rail traffic noise’, publisert 25.mai. http://www.transportenvironment.org/Publications/view/cid/3/

2) link til TNO rapport om kostnad/nytte ved skjerpede støykrav for kjøretøy. http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/files/projects/report-venoliva_en.pdf
3) link til WHOs rapport om helsekonsekvenser av støy.
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/136466/Burden_of_disease.pdf

 

Andre nyheter:

Halvveis miljøinformasjon fra vegvesenet

Støyavgift på lastebiltrafikk

Vegdirektøren satser på støysvake biler og dekk

Trafikkstøy kan forkorte liv

EU vil redusere støy fra biler og lastebiler

Skjerpede tekniske krav til biler kan redusere støy

Asiatiske biler støyer mindre enn europeiske!