Støyavgift på lastebiltrafikk

Et skritt fremover for å redusere støy og andre miljøproblemer. EU- landene har omsider gitt klarsignal til å kunne belaste lastebiltrafikk med avgifter for kostnadene med luftforurensing og støy.

Mange ønsket også kostnader forbundet med trafikkøer, trafikkulykker og klimaendringer inn i avgiftsgrunnlaget, men revisjonen av Eurovignettdirektivet denne gangen åpner bare for å ta støy og luftforurensing inn i avgiftsberegningen. En annen svakhet ved de nye reglene er at det enkelte land kan gjøre avgiftsunntak for transport med lastebiler under 12 tonn.

Enigheten om revisjon av Eurovignettdirektivet fra 1999, ble oppnådd mellom EU-parlamentet, EU-kommisjonen og EU- ministre i løpet av mai. Avtalen vil ventelig bli signert av medlemslandene uten ytterligere endringer. Dermed er foreløpig siste stadie i arbeidet med å få transportbrukerne til å ta kostnadene ved de miljøulemper som transporten forårsaker. Dette var en prosess som initiert av tidligere transportminister i kommisjonen, Jacques Barrot. Han ønsket at det enkelte land skulle gis mulighet til å å avgiftsbelegge tungtransporten for de miljøødeleggelser den var årsak til lokalt.

Miljøorganisasjonene er skuffet over at klimaendringer, trafikkulykker og kø-problematikken ikke inngår i avgiftsgrunnlaget, ikke minst fordi Kommisjonen har satt et mål om at klimagasser fra transport skal reduseres med 60 prosent innen 2050.

For svake tiltak

Visedirektør Nina Renshaw i den europeiske miljøorganisasjonen Transport & Environment sier at det bør være samsvar mellom mål og midler: – Det å sette seg mål er vel og bra, men landene trenger effektive virkemidler som f.eks. Eurovignette, som kan hjelpe dem med å nå målene. Den nye revisjonen har unødvendige begrensninger, selv om den vil hjelpe landene til å avgiftsbelegge de mest forurensende lastebilene. Dette er et vesentlig skritt fremover, men er likevel ikke tilstrekkelig til å få refundert den årlige regningen på 60 milliarder euros, som er kostnaden ved klimaendringer, ulykker og trafikkaos forårsaket av tungtransporten, sier hun.

Denne sommeren vil Polen bli det sjette landet i EU til å innføre distansebaserte lastebilavgifter, etter at Østerrike, Tsjekkia, Tyskland, Slovenia og Slovakia tidligere har innført dette. Portugal vil følge etter senere i år, mens land som Belgia, Frankrike, Ungarn og Spania er på planleggingsstadiet med hensyn til å innføre tilsvarende avgifter.

Tyskland har annonsert at det vil utvide sitt nett av avgiftsbelagte traseer med ytterligere 1000 km nasjonale veier, for å fange opp det forhold at en god del av lastebil-fjerntrafikken har søkt over på sekundærveinettet for å unngå avgiftene. Tsjekkia opplever det samme problemet, og vurderer også å inkludere enn større del av veinettet som avgiftsbelagte strekninger for lastebiler.

 

ANDRE NYHETER:

Halvveis miljøinformasjon fra vegvesenet

Vegdirektøren satser på støysvake biler og dekk

Trafikkstøy kan forkorte liv

EU vil redusere støy fra biler og lastebiler

Skjerpede tekniske krav til biler kan redusere støy

Asiatiske biler støyer mindre enn europeiske!