Du kan gjøre en forskjell i kampen mot veitrafikkstøy

 

Veitrafikkstøy er det største støyproblemet i Europa, så vel som i Norge. I Europa er anslagsvis 210 millioner mennesker plaget av støy. Norges nasjonale handlingsplan mot støy 2007-2011 sier bl.a. om forholdene her i landet: ” Om lag 1,7 millioner mennesker er utsatt for et gjennomsnittlig utendørs støynivå over 50 dBA ved boligen sin . Bortimot en halv million mennesker er i stor grad plaget av støyen. De fire viktigste kildene er vegtrafikk, fly, jernbane og industri. Av disse er vegtrafikk den klart største og stod for 78 prosent av kartlagt plage i 2006. Til tross for at beregningene viser en nedgang i støyen fra jernbane og luftfart fra 1999 til 2006, er den totale støybelastningen i Norge økt med ca. tre prosent i denne perioden. Dette skyldes at støyen fra vegtrafikk, som står for størstedelen av støyplagen, har økt med ca. åtte prosent i perioden.” Kanskje dette er tidspunktet å tenke nytt også om hva som er nødvendig bilkjøring for deg?

Bildekk en hovedstøykilde

Når bilen kjører i mer enn 40 km/t vil støyen som skapes ved at dekket ruller over asfalten, som hovedregel overdøve annen støy fra bilen. Derfra øker dekkstøyen mer og mer med økt hastighet på bilen. Å forbedre  bildekkets støyegenskaper regnes som den raskeste måten å forbedre støysituasjonen for mennesker som bor langs veiene. Det viser seg at mer støysvake dekk også vil forbedre komforten for dem som er inne i bilen.

Støyskadde og støydrepte

I motsetning til trafikkdrepte finnes det ingen som direkte har blitt drept av trafikkstøy. Men det er en økende erkjennelse av at støy kan være skadelig for helsen, særlig ved langvarig eksponering for trafikkstøy. Støyutsatte naboer til vei har økt risiko for å dø for tidlig som følge av hjerte- og karsykdommer. Dansk forskning antar at 2-3 % av alle slike dødsfall kan relateres til støy. I Norge vil det si 100-200 som får en for tidlig død. En WHO-rapport peker i samme retning.  Det er også urovekkende indikasjoner på at barn som vokser opp i slike støymiljøer (ca 100 000 i Norge), kan få svekket sine kognitive ferdigheter og dermed reduserte livsutsikter!

Ditt dekkvalg har betydning

Det er derfor av stor betydning å forbedre støysituasjonen langs veiene. Den nye merkeordningen skal synliggjøre støyegenskapene ved dekket, og gjøre det lettere for deg som bilist å velge riktige, nye støysvake dekk. Om du og alle andre benytter slike valgmuligheter, utøver dere markedsmakt som kan føre til at bil- og dekkbransjen ytterligere skjerper seg og leverer produkter med enda bedre støyegenskaper.

Godt dekkvalg!