Hørselshemmedes Landsforbund

 

Med over 50 000 indivuelle medlemmer er HLF er Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser, og er en organisasjon i fortsatt sterk vekst.  HLF sføler seg forpliktet av denne tilslutningen og tar sikte på å bli en enda viktigere samfunnsaktør, og vil være med å sette premissene for den norske helsepolitikken.

HLF om forebygging

Forebyggende arbeid har som målsetning å redusere forekomst av sykdom, skade, funksjonshemming, sosiale problemer og andre risikofaktorer.

Forebygging i denne sammenhengen er primærforebygging, dvs. å forhindre at problemet, eller i vårt tilfelle hørselsskaden, oppstår. Mange får hørselsskader av støy, men kunnskapen om dette er for lav i befolkningen.

Undersøkelser viser at stadig flere, ikke minst barn og unge, får nedsatt hørsel eller hørselsrelaterte lidelser, som følge av støy. Hørselsskadelig støy er et folkehelseproblem. Det er naturlig for en organisasjon på HLFs størrelse å ta samfunnsansvar gjennom å ha fokus på forebygging i årene som kommer

HLF skal jobbe for at myndighetene styrker kunnskapen om støyens konsekvenser og setter i gang tiltak for å unngå at hørselsskader oppstår.

HLFs primærforebyggende fokus innebærer å drive holdningskapende arbeid, drive med informasjonstiltak og støyforebyggende arbeid. Det gode forebyggende arbeidet som drives i hele organisasjonen skal styrkes.

 

Gå til nettsiden til HLF.