Oslo kommune – bymiljøetaten og helseetaten

 

1. mai 2011 ble Bymiljøetaten opprettet. Etaten har ansvar for oppgavene som Samferdselsetaten, Trafikketaten, Friluftsetaten, Enøketaten og Idrettsetaten tidligere utførte. I tillegg har etaten overtatt noen oppgaver fra Helse- og velferdsetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

 

Ansvarsområde

Bymiljøetaten har ansvar for planlegging og utvikling, forvaltning og drift av kommunale byrom i Oslo. I byrommet inngår fellesarealer som veier og gater, torg og møteplasser, parker og friområder. I ansvarsområdet inngår også kommunale idrettsanlegg og friluftsanlegg, samt kommunale landskapsrom i marka og indre Oslofjord.

Bymiljøetaten har også ansvar for arealer som er regulert til vei, fortau, gågate eller torg i sentrum, samt Stortorvet og Youngstorvet. Ansvaret for miljørettet helsevern (luft, støy, vann, jord), som ikke er av medisinskfaglig art, ligger også i Bymiljøetaten.

 

Støy og støytiltak i Oslo

Lavt støynivå er en forutsetning for trivsel og god helse. Dessverre er en stor del av Oslos befolkning i perioder utsatt for støy. Det foregår et kontinuerlig arbeid med å redusere støynivået. Siden 1970 har Oslo veivesen og Bymiljøetaten investert millioner av kroner i støyskjermer og fasadeisolering.

Som veiholder har Bymiljøetaten ansvar for å følge opp krav til støy fra vei gitt i forskrift til forurensningsloven. Nytt kapittel 5 om støy i forurensningsforskriften trådte i kraft 1.1.2005. Denne forskriften innbefatter blant annet tiltaksgrense for innendørsstøy. Når det gjennomsnittlige støynivået over døgnet overskrider 42 dBA i eksisterende bygninger, skal det gjennomføres tiltak. Dette gjelder for eksisterende bebyggelse oppsatt før 1980. Etter dette tidspunktet skal krav i byggforskriften gjelde, og nyere bygg skal tilfredsstille støykravet. Bymiljøetaten følger opp forskriftskravet ved å kartlegge støynivåene innendørs langs hele det kommunale veinettet. Videre gjennomføres tiltaksutredninger med påfølgende tiltaksgjennomføring for de boenhetene som ikke har tilfredsstillende lydnivåer.

Les om tilskuddsordningen for støytiltak her

 

Miljørettet helsevern

Arbeidet med byomfattende miljørettet helsevern er fordelt mellom Bymiljøetaten og Helseetaten. Informasjon om dette befinner seg derfor både på Bymiljøetatens og Helseetatens nettsider.

Støyveiledere er en veileder for deg som vil klage på støy, søke om dispensasjon fra støyforskriften, eller vil vite hvordan støysaker betjenes av kommunehelsetjenesten i Oslo.

 

Les mer om bymiljøetaten i Oslo her.

Les mer om Oslo kommunes miljøarbeid på nettsiden Miljøportalen.

 

 

Lavt støynivå er en forutsetning for trivsel og god helse. Dessverre er en stor del av Oslos befolkning i perioder utsatt for støy. Det foregår et kontinuerlig arbeid med å redusere støynivået. Siden 1970 har Oslo veivesen og Bymiljøetaten investert millioner av kroner i støyskjermer og fasadeisolering.