10% av ringveien rundt Paris har fått støysvak asfalt

 

15.10.2013       Den franske organisasjonen mot støy, Bruitparif, som arbeider i regionen Île-de-France (Paris og 7 av departementene rundt den franske hovedstaden) opplyser at byen Paris denne sommeren har brukt ca. 28 millioner kroner på å legge ny asfalt på 3,3 km av ringveien rundt Paris. Ca 10 % av den samlede ringveisstrekningen. Den nye asfalten som legges, er støysvak asfalt. Den gav støyreduksjon på opptil 7,8 desibel. ÅDT på veien er ca 150 000 biler.

Asfaltarbeidene startet 15. juli og har pågått resten av sommeren. I disse dager kan pariserne ta i bruk en ny og betydelig støydempet veistrekning av ringveien. I Frankrike, som i andre land, teller kost-nytte argumentasjonen tungt ved valg av asfaltdekke. Bruitparif er blant dem som gratulerer byen med det helhetlig samfunnsperspektivet – der også helse og trivsel spiller inn – da myndighetene valgte å benytte støysvak asfalt ved dekkefornyelsen. Trafikkmengden på Paris´ ringveier overgår det meste av trafikkmengder vi har i Norge.

Testperiode

Før beslutningen ble gjort av veimyndighetene i Paris, har det vært gjennomført omfattende tester ved porte de Vincennes. Testene startet i juni 2012, og to ulike versjoner av akustiske, støysvake asfaltdekker har vært prøvet. I løpet av året har Bruitparif etablert og driftet 4 målestasjoner langs prøvestrekningene og en målestasjon (referansemåling av samme trafikk) utenfor testområdet.

På teststrekningen ble 1 målestasjon satt opp i åpent landskap og 3 målestasjoner ble plassert foran boligblokker langs ringveien, i tillegg til 1 referansemålestasjon utenfor prøvestrekningen. Bruitparif konkluderte positivt i en foreløpig rapport etter 3 måneder.

Les omtale av den foreløpige rapporten (fransk) på følgende link.

Nedgang på opptil 7,9 dbA

Ved utgangen av teståret ble det lagt frem en mer omfattende rapport som dokumenterte en reell støynedgang som følge av den støysvake asfalten. Reduksjonen var en nedgang på mellom 5,4 og 7,9 dbA i (gjennomsnittlig reduksjon i perioden var 6,3 dbA) for målestasjonen i åpent terreng, mens nedgangen ved boligfasadene varierte mellom 2,8 og 4,8 dbA, med et gjennomsnitt for hele perioden på 3,7 dbA.

Bruitparif driver en rekke permanente målestasjoner for støy langs de viktigste veiene og flyplassene i Île-de-France og fremskaffer en mengde viktig dokumentasjon for gode støybeslutninger. Paris er blant annet kjent for å ha en forholdsvis mindre andel av befolkningen i gul sone (=høy gjennomsnittsstøy i lokalmiljøet og dermed grunn til bekymring) enn hva vi har i Oslo. Du kan lese mer om Bruitparif på denne nettsiden.

De norske myndighetens innsats for å ta i bruk støysvak asfalt synes fortsatt ganske diffus. Noen FoU prosjekter har vært i gang. Flertalllet i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite ba på forsommeren om en sterkere innsats for støysvak asfalt i Stortingets behandling av Nasjonal Transportplan 2014-2023. Se link.

Les mer om støysvake asfaltdekker her.

Gå til nyhetsoversikt

Støysvak asfalt på ringveien i Paris, en av Frankrikes mest trafikkerte strekninger. Honnør til franske veimyndigheter, som også er underlagt kravet om kost-nytte, men som tenker samfunnsmessig helhetlig, inkluderer trivsel og helseaspektet, og legger støysvak asfalt. 10 % av ringveistrekningen har fått støysvak asfalt i sommer. Foto: Bruitparif