ADAC vil ha raskere innføring av nye støykrav til biler

 

6.6.12   Den tyske bilistorganisasjonen ADAC er med sine 18 millioner medlemmer Europas største, og verdens nest største, forening av bileiere. I et «position paper» i anledning EU-parlamentets behandling av lovforslag for å få strengere krav om tillatt støy fra kjøretøy, går ADAC inn for skjerping av det foreslåtte regelverket på flere punkter. ADAC støtter (!) i prinsippet mange sider ved de europeiske miljøorganisasjonenes felleserklæring.

 

ADAC slår fast at siden de nåværende, obligatoriske grenseverdiene for bilstøy ble vedtatt i 1992 og innført i 1995, er det i dag et lenge, urealisert potensial for å redusere støy fra kjøretøy. Derfor hilserADAC velkommen det nye lovforslaget med skjerpede regler om tillatt støy fra kjøretøy. Spesielt verdsetter organisasjonen forslaget om nye, mer effektive metoder for støytester ved typegodkjenning av nye kjøretøy. Organisasjonen ønsker også de skjerpede grenseverdiene velkommen.

 

Vil ha en raskere innføring av nye regler

I lovforslaget beskrives at de nye støykravene skal innføres i flere trinn, over en rekke år. ADAC mener at det er realistisk å forkorte overgangsfasene med 50 % går inn for at overgangsfasene blir på to år i stedet for tre år. Organisasjonen viser blant annet til at mange nye biler allerede i dag innfrir både fase 1 og fase 2 krav. ADAC mener også at 1 år er tilstrekkelig periode fra en modell blir typegodkjent til den kan selges i markedet. Denne perioden er i tråd med overgangsperioder for andre EU-reguleringer, for eksempel for eksempel tidsrammene for innføring av de jevnlig oppdaterte kravene til bilers eksosgrenseverdier. Konsekvensen av ADAC merknader er at lovforslagets intensjon om redusert støynivåer, kan oppnås to år tidligere.

Tatt i betraktning de lange omstillingsperioder som bil industrien trenger, synes ADAC det også er en god ide at man allerede i det aktuelle lovforslaget innfører en mer langsiktig, ambisiøs grenseverdi som kan være retningsgivende for bilprodusentenes produktutvikling, og samtidig gi det handlingsrom som er nødvendig for større tilpasninger til støysvake kjøretøy. Organisasjonen peker også på behovet for å regulere hva som får være tillatt støy ved full akselerasjon. Dette er en kjøresituasjon som inntreffer regelmessig, men som ikke dekkes av de testmetoder som er aktuelle.

 

Du kan lese ADAC´s hele uttalelse vedrørende nye støykrav til biler her: FTK Info ADAC Position Geräuschgrenzwerte EN.

Miljøorganisasjonenes fellesuttalelse kan du lese her. Joint Declaration FINAL

Høringsuttalelsen fra Vegdirektoratet og Klima- og forurensningsdirektoratet i forbindelse med det opprinnelige lovforslaget kan du lese her. Letter DG Enterprise from NPRA_NCPA 15 jun2011

 

 Gå til nyhetsoversikt

 

 

 

 

Den tyske bilistorganisasjonen ADAC har 18 millioner medlemmer og er Europas største bilistorganisasjon - og nest størst i verden. Den har god oversikt over trafikkrelaterte spørsmål. I forbindelse med EU-parlamentets behandling av lovforslaget om skjerpede støygrenser for nye biler, går organisasjonen inn for mer ambisiøse mål og vil blant annet ha en raskere innføring av de nye kravene enn det lovgiverne foreslår.