Advarer mot redusert støyinnsats i 2013

 

6.11.12   Statsbudsjettet 2013 for transportsektoren viser på flere områder en svekket innsats mot støy, advarte Støyforeningen om i dag i møte med Stortingens transport- og kommunikasjonskomite. Ut fra behovet for å redusere støy har budsjettet har flere svake punkter. 

 

Departementets sentrale innsats i støyforskning kan bli helt borte i 2013. Bevilgning til miljø ligger etter NTP-målene, og vegvesenet er passive i forhold til sine egne virkemidler overfor bilistene, både nye førerkortinnehavere og bilister generelt. En dedikert strategi for bruk av støysvak asfalt på spesielt utsatte strekninger, er det tiltak som raskest vil gi positiv effekt for oppnåelse nasjonale mål om støyreduksjon.

Støyforeningen kommentar til statsbudsjettet berørte manglende innsats for forskning og utvikling, den bebudete utvidelsen av Gardermoen med en tredje rullebane som vil være i mot både klimaforliket og det overordnete miljømålet for regjeringens transportpolitikk. Videre ble det bl.a pekt på behovet for å gå tilbake til en mer stringent målemetode for trafikkstøy i bolig, det voksende etterslepet i posten miljøtiltak, behovet for mer aktiv myndighetsinformasjon om biler og støy, støymerking av biler, aktiv bruk av avgifter for å fremme overgang til mer støysvake lastebiler, og behovet for skjerpede støykrav i henhold til forurensningsforskriften. Slik transportetatene selv etterlyser i sitt forslag til NTP 2014 – 2023.

Støyforeningen advarte mot generelt reduserte ambisjoner i forhold til målene for støyreduksjon.

 

Last ned T&Kkomiteen merknader til statsbudsjettet til Samferdselsbudsjettet

Les mer om Støyforeningens høringsuttalelse vedr. en tredje rullebane på Gardermoen.

 

 

Gå til nyhetsoversikt

Norsk forening mot støy har gjort Stortingets transport- og kommunikasjonskomite oppmerksom på sider ved statsbudsjettet der innsatsen kan styrkes for å bedre situasjonen for Norges støyplagete.