Bildekkmerkeordningen forsinket i Norge

 

12.09.12 Mens den norske bilbransjen og dekkprodusentene synes å være i god gjenge med å få på plass den nye, obligatoriske miljømerkingen av bildekk – som i Europa trer i kraft 1. november – somler Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet. Norske forskrifter vil trolig foreligge ved nyttår. Først da er merkeordningen rettskraftig i Norge. Vi synes samferdselsmyndighetene på en underlig måte demonstrerer at de prioriterer miljø- og støyhensyn.

 

Støyforeningen og europeiske miljøorganisasjoner anser miljømerkeordningen for dekk som viktig i kampen mot trafikkstøy. Merkeordningen gir bileieren mulighet til å ta miljøansvar ved valg av dekk.

Målet er at bileieren benytter denne informasjonen til å ta miljøansvar. Også norske myndigheter holder fram merkeforskriften som viktig for å redusere trafikkstøy.

Støyforeningen har fulgt med forberedelsene til merkeordningen. Tidlig fikk vi tilbakemeldinger  om at bilbransjen og dekkprodusenter/importører stod på for fullt for å få ordningen på plass. Enkelte av de store aktørene har hatt klistremerkene på plass på hvert enkelt dekk i handelen siden i sommer. Det er bra, fordi norske bilisters interesse og oppmerksomhet vedrørende bildekk eksisterer stort sett i dekkskifteperiodene om høsten  og våren. Ellers er bildekk fullstendig et lavinteressetema. Det vil være vanskelig å nå frem med informasjon fra myndighetene om dekkmerkeordningen i desember -januar.

Det har gått tregt med responsen fra Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet på våre henvendelser.  I begynnelsen av september hadde vi kontakt med en av saksbehandlerne i Samferdselsdepartementets miljøseksjon, etter først å ha henvendt oss til statsråd Arnstad:

– Vi har hørt at forslag til norske forskrifter ble oversendt departementet fra Vegdirektoratet i juli. Når ventes det at godkjente norske forskrifter foreligger?”

– Vegdirektoratet vil sende ut høringsforslaget ganske snart, sannsynligvis i løpet av denne uken. Høringsfristen blir sannsynligvis 19. oktober og det legges opp til ikrafttredelse rundt årsskiftet. Det innebærer at forordningene om merkeordningen gjelder ikke i Norge før den norske implementeringsforskriften er trådt i kraft.

Hvor lang tid er avsatt til høring?

– Sannsynligvis 6 uker.

I hvilken grad blir dekkbransjen invitert til å uttale seg i høringen?

– I stor grad. Dekkimportørenes forening vil være på høringslisten. De vil sørge for at underleverandører og importører mottar forslaget.

Hvordan ser departementet for seg at informasjon skal skje til publikum og dekkbransje i forbindelse med bekjentgjørelse av merkeordningen?

– Vegdirektoratet har ansvaret for dette arbeidet. De kan kontaktes for nærmere informasjon.

Ved brudd på forskriftene, hvordan vil reaksjonene bli?

– I høringsutkastet vil det her foreslås regler om pålegg om retting, tvangsmulkt og overtredelsesgebyr.

Vil norsk reaksjonsmønster avvike fra andre europeiske land?

– Vi har dessverre ikke den fulle oversikten tilgjengelig. Imidlertid er disse sanksjonsmåtene i europeisk sammenheng vanlig på andre områder, som for eksempel innen byggebransjen. Erfaringene herfra er positive.

Veidekkenes overflate i Norge avviker i forhold til gjennomsnittlig veioverflate i EU. Hvordan vil departementet sikre at det er overenstemmelse mellom dekkets merke for egenskaper når det gjelder støy og rullemostand (EU-standard) med dekkets reelle performance på norsk underlag?

– Alle veier med E-betegnelse, for eksempel E-6 og E18 har EU-standard. I tillegg har vi riksveier og fylkesveier som siden forvaltningsreformen i 2010 forvaltes av fylkeskommunene. Standarden på disse veiene varierer. For den fulle oversikten bør den aktuelle fylkeskommunen kontaktes, sier rådgiveren.

 

Hva betyr støysymbolet på dekkmerket? Se link.

 

Bildetekst:

Det obligatoriske miljømerket for bildekk er på plass i norsk dekkhandel 1. november, men ikke i norsk regelverk før nyttår.

 

 

 

 

 

 

 

Gå til nyhetsoversikt

 

Selv med tre års forvarsel har ikke statsråd Marit Arnstads departement og underliggende etater klart å få på plass i tide det norske forskriftsverket for dekkmerkeordningen, mens dekkprodusentene/importørene og bilbransjen synes å være i mål med sin del av jobben. Foto: Olav Heggø - Fotovisjon.