Blåblå samferdselspolitikk og støy

 

 

18.11.13    Selv om samferdselsbudsjettet for 2014 i et støyperspektiv har forsonende trekk, gir det inntrykk av å ikke ta inn over seg den alvorlige helserisikoen som er forbundet med trafikkstøy. Satsing på kollektivtrafikk og tilleggsproposisjonens noen kilometer mer med asfalt, bidrar forsåvidt til å lindre et voksende støyproblem. Gitt den sittende regjerings opposisjonsmerknader til NTP 2014-2023 i våres, har vi håp til fortsettelsen.

Støyforeningen møtte Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite i forbindelse høring til statsbudsjettet, og hadde en rekke kommentarer vedrørende støysituasjonen og den satsing som ble reflketert gjennom samferdselsbudsjettet.

Støysituasjon

Norge er på etterskudd mht. å oppfylle nasjonalt mål om 10 % reduksjon av støy innen 2020. Spesielt vegsektoren henger etter. Veg står for ca. 80 % av utendørs støy. Havner, bane og fly er også store støykilder. Fordi samferdsel fremstår som Norges dominerende, støyende nabo, vil innretningen på budsjettet være viktig for å redusere støy.

WHO publiserte i 2011 en rapport (Burden of environmental disease – se link) som advarte om avorlige helseeffekter av støy, forkortet levetid, hjerte- og karsykdommer (bl.a hvert 50. fatale hjerteattakk i Europa), andre sykdommer som gir plager og redusert livskvalitet, i tillegg til nedsatt hørsel. Rapporten relaterer 50 000 dødsfall årlig i Europa til støy. Til sammenlikning nevner EU-kommisjonens Mobility Transport, programmet for Road Safety at i 2012 omkom 28 000 i Europa som følge av trafikkulykker! Se link.   Dette understreker alvoret i støyutfordringene. 

Statsbudsjettet rommer en del tiltak som vil medføre redusert støy: Satsing på kollektivtrafikk, jernbanesatsing, redusert fart, tilrettelegging for sykling etc. Men har også momenter som gir bekymring: NTP 2010-2019 uttrykker at det blir vanskelig å nå det nasjonale målet for støyplage fra vegtrafikk, og henviser til virkemidler utenfor eget innflytelsesområde. Det er heller ikke i 2014 avsatt sentrale midler til forskning om støy.

Støyforeningen kommenterte også en rekke enkeltposter i Samferdselsbudsjettet og foreslo tiltak for å løfte støyhensynet. Se link:  Transportkomiteen – momenter Samferdselsbuds 2014

Regjeringspartiene om NTP

Ved behandling av Nasjonal Transportplan 2014 -2023 i juni hadde daværende opposisjonspartier, som nå er i posisjon, flere interessante merknader til plandokumentet. Vi er glade og håpefulle for at de nå er i den situasjon at disse merknadene kan følges opp, for eksempel  økt satsing på kilderettede tiltak for å redusere støy fra veitrafikk, igangsettelse av mer systematisk utprøving og bruk av støysvak asfalt, og dessuten  vurderer strengere krav for å ta i bruk alle tilgjengelige muligheter for støyreduksjon på lastebiler.  Komiteen ba den gang også om at regjeringen i samarbeid med transportetatene og Avinor forsterke innsatsen for å nå nasjonale støymål. Komiteen støtter at det også skal settes et nasjonalt mål for nattstøy! Se linker

Se komiteens fullstendige oversikt over merknader til NTP 2014-2023.

 

Gå til nyhetsoversikt

Støy medfører betydelig helserisiko. Samferdselsbudsjettet virker ikke å ta full høyde for ansvaret for mer enn 80 prosent av støyen vi som borgere utsettes for.