EU vedtar omsider nye støykrav for biler

 

 

8.5.2014     I april gjorde EU-parlamentet sitt endelige vedtak om nye støykrav for biler, etter nærmere to og et halvt års behandling. EU´s regler for tillatt støy fra biler har ikke vært endret siden 1995, trass den sterkt voksende biltrafikken i Europa. På grunn av den stadig mer omfattende støyforurensningen og stadig flere millioner europeere som ble utsatt for støynivåer som medførte helserisiko, fremmet EU kommisjonen i desember 2011 et lovforslag som skulle senke grensen for tillatt støy fra personbiler, varebiler, busser, lette og tunge lastebiler. Nå er forslaget – i en sterkt svekket versjon – omsider blitt EU lov.

 

En stor skuffelse

Gitt at de nye kravene kun vil gjelde for nye biler, og at støyreduksjonene – 4 db for personbiler og 3 db for tyngre kjøretøy – vil bli trinnvis innført og først få full virkning fra 2026, må det sies at resultatet er mildest talt skuffende. Det nye regelverket innfører i tillegg en ny testmetode som i praksis reduserer støykravet med 1 db i forhold til nåværende støytester av nye biler. Dessuten fører utskiftingstakten av bilparken til at man først nærmere 2040 vil se full effekt av det nye støyregelverket.

 

«Seier for billobbyen»

Satu Hassi, finsk parlamentsmedlem og representant for De Grønne, er ikke uventet kritisk til utfallet av lovprosessen: « Resultatet er en seier for den støyende bil-lobbyen på bekostning av majoriteten av Europas befolkning og offentlig helse. Støylobbyen har lykkes med å svekke betydelig det opprinnelige forslaget fra kommisjonen, det som var begrunnet med hensynet til offentlig helse.

Trass i klare beviser for helseskadelige virkninger av støy, vil den endelig sandpåstrøingen av lovforslaget innebære at bilindustrien får holde på som før. Det nye regelverket vil ikke gi noen meningsfull forbedring i støynivået i bilparken som selges frem til 2026. Siden dette er første revisjon av regelverket på 20 år, må resultatet av lovprosessen karakteriseres som uansvarlig og en massiv forsømmelse av en gylden mulighet til forbedring!»

 

Fullt mulig å redusere støyen mer

Vi er enige med Hassi og kan tilføye at i samme 20 årsperiode med stillstand for støyregelverket, har kravene til reduksjon av klimautslipp fra bil vært skjerpet 5-6 ganger! Støyforeningen har omtalt dokumentasjon fra verdensledende spesialister at allerede på 90-tallet forelå det teknologi som gjorde det mulig å redusere støyen fra lastebil mer enn det støykrav som blir gjeldende for nye lastebiler i 2026!

 

Hovedtrekk i nye støykrav

Hovedelementene i de støyregelverket for kjøretøy er følgende:

 

  • Den gamle testmetoden for kjøretøystøy (jfr. Directive 70/157/EEC) vil bli erstattet av en ny testmetode som er internasjonalt anerkjent for bedre å reflektere vanlig kjøreadferd. Den nye metoden har allerede vært benyttet av EU for til overvåking de siste tre årene. Metoden er utviklet i samarbeid med FN´s samarbeidsorgan med ECE. (UNECE). Vår kommentar er at selv om metoden muligens er mer representativ i forhold til kjøreadferd, har en rekke eksperter pekt på at utfallet av måling med den nye metoden representerer en lempning av støykravene med ca 1 db i forhold til nåværende målemetode.

  • De nye grenseverdiene for støy vil bli innført i 2 trinn, hver på 2 dB(A) for personbil, buss, varebil og lette lastebiler. For tunge lastebiler vil reduksjonen være 1 dB(A) i første trinn og 2 dB(A) i trinn to. Første trinn trer i kraft 7 år etter at den nye loven er formelt publisert, for å gi industrien tid til å implementere kravene. Trinn 2 trer i kraft etter ytterligere 4 år. De nye støykravene vil gjelde i henhold til den nye testmetoden som innføres.

  • Additional sound emission provisions (ASEP) vil ble tatt inn i typegodkjenningsprosedyren for de kjøretøy som benyttes under meget varierende forhold. Dette er en preventiv ordning for å sikre at spesielle kjøretøy som ordinært ikke benyttes på vanlige veier, under kjøring på vanlig vei ikke skal medføre særlig miljøulempe for omgivelsene.

  • Det nye regelverket innfører et særskilt lovkrav om minimumsstøy (AVAS- Approaching Vehicle Audible Systems’) til elbiler og hybridbiler. Lovkravene skal sikre adekvat lydvarslingsutstyr på disse kjøretøyene og harmonisering av teknologiske løsninger. Kravet om utstyr for minimumsstøy trer i kraft 5 år etter at loven er formelt publisert.

  • For å fremme konkurranse mellom bilprodusentene, innfører lovgiverneretningslinjer for støymerking av bilene på forhandlerleddet. «Forhandlerne skal arbeide for å sikre at støynivået for hvert kjøretøy er tydelig markert på salgsstedet». Men her må kommisjonen først foreta en vurdering av effekten av en slik ordning før den utarbeider mer stringente krav.

 

 

Gå til nyhetsoversikt

 

 

 

Seier for bil-lobbyen og nederlag for Europas millioner av støyplagete. Europas politikere har demonstrert hvor deres lojalitet ligger og forsømt en historisk mulighet. Slik karakteriseres utfallet av lovarbeidet for nye støykrav til biler.