Folkehelseinstituttet: Ny rapport om trafikkstøy og nattesøvn underveis

 

12.9.12   Tiltak som reduserer antall støyende hendelser og støynivå per hendelse i nattperioden, har potensial til å redusere negative virkninger på støy og helse. Det går frem av en rapport som er under arbeid i regi av Folkehelseinstituttet. Det er ventet at rapporten vil bli offentliggjort denne høsten.

Helse- og omsorgsdepartementet er bestiller av rapporten, som skal belyse sentrale spørsmål i forbindelse hva som bør vektlegges ved en revisjon av Handlingsplan mot støy (2007-2012). Gjeldende plan setter opp en rekke mulige tiltak for å redusere støy. Men de fleste gjennomførte og foreslåtte tiltak reduserer ikke nattestøyen spesielt, de fokuserer på å redusere den totale støyen over døgnet. I utredningsoppdraget har Folkehelseinstuttet blant annet sett spesielt på tiltak som reduserer antall støyende hendelser og støynivå per hendelse i nattperioden. Fordi dette kan ha et vesentlig potensial til å redusere negative virkninger på søvn og helse. Et kapitel i utredningen vil gi en oversikt over tiltak som gjennomføres samt mulige tiltak rettet spesielt mot reduksjon av nattstøy og støyrelaterte søvnforstyrrelser

 

Trenger ambisiøse internasjonale krav

For vegtrafikkstøy regnes både kjøretøy, bildekk og vegdekke som kilder til støy. Kjøretøy og bildekk reguleres gjennom internasjonale regelverk og direktiver. For å få til en betydelig forbedring av støy fra kjøretøyer og bildekk i Norge er vi avhengig av at kravene som stilles internasjonalt er tilstrekkelig ambisiøse.

Støysvak asfalt

Potensialet for støydemping ved bruk av forskjellige støysvake vegdekker vil variere med type vegdekke og hvordan disse legges. Vi mangler fortsatt erfaringsgrunnlag i Norge for å bedømme bestandighet og varighet av støysvake vegdekker, og støyeffekten av vegdekkene. Det er fortsatt er et stort kunnskapsbehov, men potensialet for støyreduksjon ved kilden ved økt bruk av støysvake vegdekker er til stede.

Piggdekk og støy

Støynivået øker generelt i vintersesongen når piggdekk benyttes, slik at økt piggfriandel vil redusere støy. Målinger gjennomført i 2007 viser at forskjellen i støynivå mellom vinterdekk og piggdekk er omkring 2-4 dB, og det er en hørbar forskjell. Det er imidlertid behov for mer kunnskap om støy fra piggdekk, og dokumentasjon på støy fra nye typer piggdekk.

Bedre konsekvensutredning og avbøtende tiltak

Statens vegvesen og kommunene arbeider kontinuerlig for å bedre miljøkvaliteten på nye prosjekter ved å utrede konsekvenser, planlegge gode løsninger, gjennomføre avbøtende tiltak (skjermer og fasadetiltak etc.) og gjøre før- og etterundersøkelser. Planretningslinjene bidrar til dette. Tiltak for de mest støyutsatte, og dermed innsatsen med å isolere og støyskjerme boliger nær veger som har høye støynivåer, vil også ha betydning for nattstøy.

Fartsreduksjon

Fartsreduksjon og etablering av miljøgater som vil gi støyreduksjon kan og vurderes som tiltak for å redusere nattstøy. Fartsreduksjon er et tiltak som også gir andre fordeler enn støyreduksjon: lavere partikkelutslipp til luft, og færre og mindre alvorlige ulykker. En reduksjon av gjennomsnittsfarten på 5–10 km/t kan redusere støynivåene med 1–2 dB, avhengig av tungtrafikkandelen. I for eksempel Berlin er det innført reduserte fartsgrenser om natten, 30 km/t i sterkt trafikkerte boliggater. Trafikkregulerende tiltak, ITS- (Intelligente Transport Systemer) tiltak kan implementeres for å ivareta nattstøy spesielt, men det krever videre forskning og utredning av tiltak.

Gå til nyhetsoversikt

Rapporten trekker fram tiltak som kan redusere nattstøy, og understreker at dette er svært viktig for å forebygge helseskader som følge av støy. God søvn er viktig for helsen. Foto: Hästens sengekatalog.