Gummiasfalt – raskeste måte å oppnå nasjonale støymål

 

25.10.12   Gummiasfalt, eller PERS (PoroElastic RoadSurface) – er en type støysvak asfalt som er det reneste kinderegg. Det gir mindre støy med reduksjon på hele 10 dbA, mindre svevestøv, og gjenbruk av gamle bildekk. PERS gir desidert mest støyreduksjon av de ulike typene støysvak asfalt. Men holdbarheten er for dårlig, og det må forskes mer for at dette kan tas i bruk på de mest støyutsatte veistrekningene. Støysvak asfalt er det som hurtigst gjør det mulig å oppnå nasjonale støymål, sa Truls Gjestland, Sintef, på vår konferanse.

 

Gjestland gikk gjennom status for veitrafikkstøy i Norge, og mulige tiltak rettet mot støykildene – kjøretøyet, bildekkene og asfaltens støyegenskaper. Basert på hva som er mulig å oppnå med en mest mulig gunstig implementering av dekkemerkeforskriften og nye støykrav til bil, vil målrettet satsing på støysvak asfalt være det enkelttiltak som raskest bidrar til oppnåelse av nasjonale støymål, konkluderte han. Det er flere grunner til dette – bildekk med antatt gode støyegenskaper vil prestere langt dårligere på det grovere, norske asfaltunderlaget. Dessuten vil utskiftingstakten med hensyn til dekk og nye biler gå såpass langsomt at disse kilderettede tiltakene vil ha liten betydning i forhold til de støyreduksjonene som nasjonen skal nå innen 2020.

 

Økning i støyplagen er større enn NTP sier

Gjestland gikk bak de offisielle tallene for støyplage. Støyplagen har økt totalt med 9 prosent siden handlingsplanen mot støy ble etablert, og den faktiske økningen i plage fra veitrafikkstøy har økt med hele 15 prosent, noe som spiser opp hele gevinsten som er oppnådd på andre samferdselsområder. De offisielle støyberegningene tar bl.a ikke hensyn til trafikkøkning og endring i bosettingsmønster som gjør at flere eksponeres for trafikkstøy. Situasjonen er verre enn det som står i NTP 2012-23, side 55, der det hevdes at «støyplagen er omtrent konstant».

Den nederlandske forskningsrapporten TNO, beregnet i 2011 at den samlede virkning i 2020 av redusert støy fra bildekk, motor og skifte til mer støysvake biler, ville bli 1-1,2 db. I Norge vil den være enda mindre, advarte Gjestland.

 

Støysvak asfalt gir raskest forbedring

Gjestland sa at en satsing på støysvak asfalt er det som hurtigst gjør det mulig å oppnå nasjonale støymål. Han ønsket en målrettet satsing på særlig utsatte strekninger. I motsetning til andre kilderettede tiltak vil satsing på støysvak asfalt gir støyreduksjon med en gang asfalten er lagt.

 

10 db støyreduksjon med PERS asfalt

Den asfalttypen som er mest lovende med hensyn til støyreduksjon er såkalt gummiasfalt, eller PERS (PoroElastic RoadSurface). Dette er en type støysvak asfalt som er det reneste kinderegg. Det gir mindre støy med reduksjon på hele 10 dbA, mindre svevestøv, og gjenbruk av gamle bildekk. Den gir mindre ising på veien og er en ca 30 år gammel teknologi. PERS gir desidert mest støyreduksjon av de ulike typene støysvak asfalt. Men holdbarheten er for dårlig, og det må forskes mer for at dette kan tas i bruk på de mest støyutsatte veistrekningene. I dag er den vesentlig dyrere enn andre veidekker, blant annet på grunn av utfordringene med holdbarheten. Det er nødvendig med omfattende forskning og utvikling. EU har tatt konsekvensen av dette med et forskningsprogram til 40 mill. NOK. I løpet av 2013 vil det bli lagt prøvestrekninger bl.a i Sverige og Danmark. Nederland satser stort og anser denne asfalttypen som viktigste tiltak støytiltak fra 2020. Japan er det landet som har kommet lengst, der er asfalttypen tatt i bruk på vanlige veier. I Norge er det ingen slik forskning.

Figuren viser hovedkomponentene i PoroElastic Road Surface. Gamle dekk malt opp til små fraksjoner i asfaltblandingen, gir god støydempende effekt.

 

 

 

 

 

 

Link til Gjestlands presentasjon og de andre foredragene på konferansen

 

 

Gå til nyhetsoversikt

Når det handler om å oppnå de nasjonale støymål i 2020 slik handlingsplanen mot støy beskriver dem, er det ingen ting som raskere bringer oss mot måloppnåelse enn bruk av støysvak asfalt, sa seniorforsker Truls Gjestland på Støyforeningens og Elbilforeningens konferanse under Mobilitetsuken 2012. Gjestland presenterte støystatus og forventede støyreduksjonsgevinster ved de aktuelle kilderettede tiltak (bildekk, kjøretøy,asfalt). Støysvak asfalt, og spesielt PERS-asfalt, er det som hurtigst vil redusere antall støyplagete.. Foto: Pål Jensen.