Ingen av EU-landene oppfyller EU´s støydirektiv – END

 

29.11.12      Fristen for å oppfylle kravene i EU´s støydirektivet END nærmer seg. På bakgrunn av en omfattende rapportering og evaluering denne høsten, venter EU-kommisjonen at de fleste land ikke klarer å oppfylle kravene i støydirektivet inne fristen.

 

Ikke noe EU-land oppfyller i dag Støydirektivets krav om oppdatert, strategisk støykartlegging, forteller en velorientert kilde i kommisjonen. (Link til direktivet.)

Samme person sier at mange av medlemslandene trolig heller ikke vil rekke direktivets tidsfrist, som er juli 2013, når det gjelder å ha klare handlingsplaner for tiltak i områder nær hovedveier, jernbaner, og store byområder.

Nye støykrav for bil ekstra viktig

Det er en utbredt bekymring for at manglende gjennomføringsevne har gjort støydirektivet til et dårligere verktøy i kampen mot støy, enn man hadde håpet. – I lys av de massive støyutfordringer og den omfattende helserisiko støy representerer, blir det ekstra viktig å bruke den historiske muligheten som lovforslaget om skjerpede støykrav til kjøretøy representerer. Lovforslaget er nå til politisk behandling i EU. Et ambisiøst, men fullt gjennomførbart regelverk, basert på dagens teknologi, vil på sikt kunne halvere støyen fra Europas bilpark, sier Cécile Tobeau i den europeiske miljøorganisasjonen Transport & Environment. Hun oppfordrer organisasjoner og enkeltpersoner til å støtte opprop ambisiøse støykrav for biler. Se link.

Delegerer vekk gjennomføringsansvar

Den manglende måloppnåelsen forklares med kostnader som er forbundet med oppfylling av planene – støykartlegging som er viktig for å beregne og prioritere støyutfordringene anslås å koste EU-landene opp mot 500 millioner euro. I tillegg registreres en omfattende tendens til at sentralmyndighetene delegerer støyansvaret til kommunenivå, og at dette er med å forklare det lave graden av måloppnåelse i forhold til støydirektivet.

Kommisjonen forsøker å bistå implementeringen av direktivet, men disse tiltakene kommer bare til nytte i de situasjonene der støykartlegging og handlingsplan har blitt fullført, hevder kilden.

Miljøorganisasjoner bebuder juridiske tiltak

Dårlig oppfyllelse av støydirektivet ble belyst i en rapport publisert i forrige uke av den portugisiske NGO´en Quercus. Denne organisasjonen signaliserer at den vil klage Portugal inn for kommisjonen, dersom landet ikke innen mars har gjort noen fremgang i støyarbeidet.(se omtale på portugisisk.)

Selv om Portugal allerede i 2000, i forkant av EU´s støydirektiv, hadde skaffet seg et tøft nasjonalt lovverk for å bekjempe støy, har oppfølgingen sviktet. Juni i år skulle den strategiske støykartleggingen ha vært revidert, men slike revisjoner er presentert verken for det portugisiske miljødirektoratet eller for infrastrukturmyndighetene. Quercus ønsker å ta denne nasjonale svikten til belysning i EU´s organer.

Støy er helsefarlig

En tredjedel av EU´s befolkning er berørt av støynivåer som verdens helseorganisasjonen WHO har fastslått medfører helserisiko. I fjor oppfordret WHO Europas regjeringer til en større innsats mot støy etter at forskning har dokumentert at trafikkstøy har stor negativ effekt på folks helse. Se WHO-rapport.

 

 Gå til nyhetsoversikt

 

 

 

 

 

 

Mens EU´s støydirektiv er et verktøy i kampen mot støy som landene ikke fullt mestrer, fremstår arbeidet med skjerpede støykrav for biler som en gylden anledning til å gjøre noe som monner i kampen mot støy. Regelverket har ikke vært revidert siden 1992, og resulterer nå i stagnasjon i egenskapene i kjøretøyparken, som er Europas største kilde til støy. Ambisiøse støykrav nå! Foto fra E18 ut av Oslo: Ulf Winter