Klif: Veisektoren må forholde seg til nasjonale støymål

 

7.8.12     I sommer utløp høringsfristen for Nasjonal Transportplan 2014-2023. Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) påpeker at veisektoren må forholde seg til det nasjonale støymålet om 10 % reduksjon innen 2020.

I sin uttalelse til ny nasjonal transportplan minner Klif om støymålene som er at støyplagen skal reduseres med 10 prosent innen 2020 i forhold til 1999. I tillegg skal tallet på personer utsatt for over 38 dB innendørs støynivå, reduseres med 30 prosent innen 2020 i forhold til 2005. Du kan lese alle høringsuttalelsene om NTP, som er kommet til Samferdselsdepartementet, her.

Mens støyen fra andre kilder minsker, øker støy fra veitrafikk. Det må derfor gjennomføres flere tiltak for å redusere støyplagen. Arbeidet med å forebygge støyplage gjennom transport- og arealplanlegging må prioriteres.

Støy forkorter livet

Klif påpeker at støy er det miljøproblemet som rammer flest mennesker i Norge.

Beregninger viser at:

sterk støyplage og søvnforstyrrelser årlig utgjør henholdsvis 4512 og 10 245 tapte friske leveår.

andelen av hjertekarsykdom eller død som kan knyttes til trafikkstøy kan summeres til om lag 198 tapte friske leveår.

Veitrafikk står for 80 % av støyplagene

Veitrafikk er den klart største støykilden og står for nærmere 80 prosent av støyplagene. Målet om å redusere antall personer utsatt for over 38 dB innendørs støynivå er allerede nådd for støy fra jernbane, og vil i følge Avinor også nås for flytrafikk i løpet av planperioden. Transportetatene fremhever at en skjerping av tiltaksgrensen for innendørs støy i forurensningsforskriften, jf Klifs forslag til MD i 2009, er nødvendig for at den nasjonale målsetningen om å redusere støybelastningen for de mest støyutsatte skal nås i planperioden.

   Når det gjelder det nasjonale målet om å redusere støyplagen med 10 prosent innen 2020 i forhold til 1999 påpekes det i NTP at dette målet blir vanskelig å nå for veisektoren. Klif mener at veisektoren må forholde seg til de nasjonale målsetningene.

Mål for reduksjon av søvnforstyrrelse

I Handlingsplan mot støy og fornyet satsning mot støy (2007–2011), besluttet regjeringen å arbeide for å få på plass et eget mål for reduksjon av søvnforstyrrelse. Dette har blitt fulgt opp ved at HOD har igangsatt en utredning av en hensiktsmessig indikator for nattestøy og grunnlag for å fastsette et nasjonalt mål for reduksjon av støyrelaterte søvnforstyrrelser. Med bakgrunn i kunnskapen vi har om helsebelastning som kan knyttes til nattestøy, mener Klif at transportetatene bør vurdere å øke innsatsen for å redusere nattestøy når indikatoren er ferdig utredet og det er fastsatt er nasjonalt mål for reduksjon av virkningene av nattestøy.

Må bevilges mer til forskning

I Handlingsplan mot støy er det videre foreslått en rekke tiltak for å redusere de negative virkningene av støy. Det ble også lagt opp til forsknings- og utredningsprosjekter som grunnlag for å gjennomføre gode tiltak i tiden frem mot 2020 for å nå de nasjonale støymålene. Det er vanskelig å lese ut i fra planforslaget om det vil bevilges midler til å øke satsningen på dette området utover dagens nivå. Klif mener det er viktig at samferdselsmyndighetene følger opp dette arbeidet og bidrar til forskning både med hensyn til støyreduksjon ved kilden, men også i form av mer kunnskap om virkninger av andre typer tiltak.

Flere av miljøtiltakene i NTP vil også ha positive synergieffekter på støy. Dette gjelder særlig tiltak som iverksettes for å redusere mengden gods- og personbiltrafikk på vei, og økt satsning på kollektivtrafikk, gang- og sykkelvei i byene. Klif synes blant annet det er positivt at transportetatene trekker frem behovet for å minske de negative virkningene knyttet til varetransport i byene, og at det foreslås at det utarbeides veiledere og demonstrasjonsprosjekter for tiltak som reduserer støy fra varedistribusjon og renovasjon. Det er imidlertid vanskelig å anslå hvor mye slike tiltak vil kunne bidra til å redusere støyproblemet.

Vil ha ambisiøsestøymål i kommuner og fylkeskommuner

Klif mener det er svært viktig at samferdselsmyndighetene legger til rette for involvering og samarbeid med helse- og miljømyndigheter for å sikre at hensynet til støy og nasjonale mål ivaretas gjennom transport- og arealplanlegging. Dette innebærer også at transportetatene følger opp at lokale myndigheter, inkludert fylkeskommunen, setter ambisiøse miljømål og utarbeider planer som forebygger fremtidige støyplager.

Gå til nyhetsoversikt

Støy forkorter livet. Omlag 1,6 millioner er utsatt for støy over anbefalte grenser. Slike støynivåer kan gi virkninger på helse og trivsel. Folkehelseinstituttet har beregnet sammenhenger mellom trafikkstøy og helseplager og funnet at trafikkstøy årlig koster mange friske leveår.