Mer enn 10 000 plaget av veitrafikkstøy i Sarpsborg og Fredrikstad

 

11.4.13     Mer enn 10 000 mennesker er utsatt for sterk veitrafikkstøy i Sarpsborg og Fredrikstad. Det viser en felles støykartlegging som ble gjennomført for de to kommunene, og som ble lagt frem oktober i fjor. Støykartleggingen følges opp av en handlingsplan mot støy. Den er ventet vil være ferdig til sommeren og blir da sendt på høring.

 

Støykartleggingen som ble gjort i de to byene er en konsekvens av EU´s støydirektiv som pålegger byer over en viss størrelse å skaffe en oversikt over områder med støyproblemer i sitt område, slik at statusbeskrivelsen kan gi grunnlag for målrettete tiltak for å redusere støyproblemene. Kartleggingen viste altså at mer enn titusen mennesker i de to byene er utsatt for så høye gjennomsnittlige støynivåer fra trafikk at man – etter regelverket – bør fraråde ny boligbygging uten særskilte avbøtingstiltak. Støy fra jernbane over anbefalt grenseverdi rammer ca 1900 mennesker, mens kun et lite antall mennesker rammes av havnestøy, viser støyrapporten.

Tilsammen 15 barnehager, skoler eller helseinstitusjoner er utsatt for en gjennomsnittlig ytre støy på 65 db eller mer.

Men det er langt flere mennesker som er berørt av støyproblematikken. Sett i forhold til anbefalt grenseverdi (Lden 55 dB – «gul sone») er det hele 40 000 personer som i relasjon til veitrafikk bor i/er utsatt for gjennomsnittstøy over denne grenseverdien. Når det gjelder støy fra jernbane er det 7000 personer er eksponert for støy over denne grenseverdien. I alt bor der det nærmere 135 000 mennesker i de to kommunene, så det er en forholdsvis stor andel av befolkningen som må forholde seg til støy.

Rapporten er omtalt og kan lastes ned på følgende lenke til Sarpsborg kommune.

 

5 årsplan for støyreduserende tiltak

Handlingsplanen som kommer til sommeren, vil blant annet omfatte både kortsiktige og langsiktige tiltak mot støy. Den skal også inneholde tiltak rettet mot å bevare stille områder.

Ulike tiltak anleggseiere må ha gjennomført for å redusere støyen i løpet av en 5-årsperiode kan være innenfor: Trafikkplanlegging, arealplanlegging, tekniske tiltak ved støykilder, valg av mindre støyende kilder, reduksjon av lydoverføring, lovmessige eller økonomiske tiltak eller stimuleringstiltak.

Fredrikstad kommune har hatt ansvaret for koordinering av arbeidet og sammenstilling av støyrapporten. Prosjektleder har vært overingeniør Christine Rosenvinge i Fredrikstad kommune. Koordinator i Sarpsborg kommune har vært miljøvernsjef Charlotte Iversen. Brekke & Strand Akustikk AS har bidratt med utforming av rapporten.

 

Gå til nyhetsoversikt

Fra forsiden av den felles støyrapporten fra Fredrikstad og Sarpsborg. Høye støynivåer berører en forholdsvis stor del av befolkningen. Støy fra veitrafikk dominerer. Til sommeren legger byene frem en handlingsplan mot støy.