Merkeordningen for bildekk: Velg dekk for nordiske forhold

 

30.10.12    Den nye merkeordningen for bildekk trer i kraft i EU-området 1.november.  Dessverre blir ordningen forsinket i Norge. Bilistene som er i sesong for å velge vinterdekk, kunne trenge fagmyndighetenes råd om hva de bør velge mellom europeiske vinterdekk med høy score for våtgrep på det nye merket, eller nordiske piggfrie vinterdekk som er best på is og snø, sier Støyforeningen i sin uttalelse om den nye dekkforskriften. Foreningen anbefaler for kjøring i Norden, piggfrie vinterdekk med nordiske egenskaper. Disse gir ofte også mindre støy enn europeiske vinterdekk med sterkt våtgrep.

 

De egenskapene som er viktig for trafikksikker vinterkjøring i Norden, er ikke omfattet av merkeordningen. I sitt høringssvar ber Støyforeningen om at merkeordningen utvides til å innbefatte disse egenskapene. Støyforeningen beklager samtidig at myndighetene ikke allerede er på banen med informasjon om forholdet mellom våtgrep og isgrep, om betydningen for trafikksikkerhet og fremkommelighet. Dette er viktige spørsmål som bilistene bilistene må ta stilling til når mange nå anskaffer nye vinterdekk til sesongen, og der det hadde vært betimelig med råd fra ansvarlige fagmyndigheter.

 

Behov for informasjon til bileiere

I høringsnotatet skriver Vegdirektoratet at «.. et forbedret veigrep på våt veibane kan ha en uønsket virkning på ekstern rullestøy og eksempelvis veigrep på vinterføre.» Ved den situasjonen at parameternes kan ha innbyrdes motsatte verdier, mener Støyforeningen at merkeordningen reiser spørsmål man ikke kan overlate til sluttbrukere og dekkprodusenter alene å ta stilling til. Ikke minst av hensyn til miljø og trafikksikkerhet. Statens vegvesen, som en veg- og trafikketat, og med stort ansvar for trafikanter, har en selvstendig plikt til å informere om hensyn knyttet til våtgrep – vintergrep – og støy.

Statens vegvesen må arbeide for at parameteret vintergrep etter hvert integreres i dekkmerket.

Støyforeningen kommenterer også behovet for mer forskning som kan gi dokumentasjon om hvilke dekk som gjør det best på norsk asfalt, og understreker at myndighetene må sørge for at de instanser som skal påse at dekkmerkeordningen etterleves, også målrettet følger opp internettforhandlere og dekkomsetning til storflåteeiere, der anbudsordninger er vanlige.

 

Støyforeningen beklager at norske myndigheter ikke var i stand til å innføre ordningen samtidig med resten av Europa, og ber om at vegmyndighetene ved innføring av de nye forskriftene også sørger for grundig informasjon til bileierne.

Det sentrale nordiske kravet til godt is- og snøgrep er foreløpig ikke en del ev merkeordningen. Det bør det bli. Foto: Wikimedia Commons

 

Les Dekkmerkeforskriften høringsuttalelse final

LesHoeringsnotat_dekkmerkeforskriften vedr. til forskrifter for dekkmerkeordningen

 

Aktuelle linker:

Informasjon fra EU kommisjonen om den nye merkeordningen.

Svensk informasjon om dekkmerkeordningen: Trafikverket           Energimyndigheten

 

 

Gå til nyhetsoversikt

 

Selv om det nye obligatoriske dekkmerket ikke foreløpig er juridisk bindende i Norge, bør norske bilister sette seg inn i hva symbolene betyr, slik at de kan gjøre et godt kjøp mht. sikkerhet og støy.