NAF: 500 000 bileiere og knapt meninger om støy

 

 

7.8.12     Norges Automobil-Forbund (NAF) tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i, skriver organisasjonen om seg selv. NAF er Nordens største medlems- og forbrukerorganisasjon. 25 prosent av alle norske personbileiere er medlem. Vi har spurt dem om trafikkstøy.

Støy fra trafikk er det miljøproblem som berører flest mennesker i Norge, og problemet trafikkstøy er økende, skriver samferdselsetatene i forslaget til Nasjonal Transportplan 2014 – 2023. I sin omfattende høringsuttalelse til NTP(se link), skriver NAF om mange forhold, men ofrer ikke et ord på støyutfordringene. Heller ikke i sitt politiske langtidsprogram 2012-2016 (se link) nevner NAF støy som en miljøutfordring.

 

Vi vet at den utmerkede bilistorganisasjonen er opptatt av god lydkomfort inne i bilen, men bør den ikke som en samfunnsansvarlig organisasjon også rette sin oppmerksomhet mot trafikkstøyproblemet i forhold til trafikkens omgivelser? Som forbundets medlemmer har et betydelig medansvar for?

 

Vi har stilt NAF noen støyspørsmål. Til vår henvendelse kommenterte Line Lillebø Osvoll i NAF´s politiske avdeling at støyproblematikken er et miljøfelt som NAF´s politiske avdeling hittil ikke har funnet å kunne prioritere høyt. Men hun har likevel formidlet foreløpige synspunkter fra NAF på våre spørsmål.

 

– Gjøres det nok i Norge med miljøproblemet støy fra trafikk?

– Støy er en faktor som tas med i beregningene når infrastrukturprosjekter planlegges og trasévalg skal velges. Jeg opplever at det er ganske høyt fokus på trafikkstøy i planleggingen av infrastruktur. Videre er det kollektivselskapene som må svare på i hvilken grad de vektlegger støy når de investerer i materiell, men det er klart at støysvakt materiell – enten vi snakker om skinnegang, kjøretøyene eller hvor man anlegger holdeplasser – er av stor betydning for trivsel og helse i befolkningstette områder.

– Kjøretøy og kjøretøyutrustning er en hovedkilde til trafikkstøy. Hvordan ser du på å innføre strengere grensekrav for tillatt støyutslipp fra kjøretøy?

 

Strengere, realistiske støykrav kan være på sin plass

– Strengere grensekrav kan være på sin plass, så lenge kravene som innføres skjer på en måte og på et nivå som er realistisk både for bilfabrikantene og samfunnet for øvrig å implementere og forholde seg til. Bor man f.eks. i en by må man nødvendigvis også ha en realistisk oppfatning av hvilket støynivå man bør akseptere. Støy fra dekk er i dag et større problem for omgivelsene enn støy fra motoren. Motorstøy er et problem under akselerasjon, mens hjulstøy overdøver motorstøyen når hastigheten er jevn i 50 km/t og oppover. Et støyreglement bør kanskje derfor konsentreres om dette?

– Til høsten pålegges alle dekkprodusenter en EU-merking av hvor mye dekkene støyer. Problemet er bare at denne merkingen stemmer dårlig med de virkelige forholdene i Norge (NTNU har gjort egne tester på dette). Den norske asfalten gir et annerledes støybilde enn den som EU bruker for å fastsette prestasjonene til dekkene. Lettrullende miljødekk støyer minst, mens større og fetere dekk støyer mer, påpeker Osvoll.

– Mens regulering av grenser for tillatt eksosutslipp nå er inne i 5 reguleringsrunde siden begynnelsen av 90-tallet, har vi nå den første europeiske revisjon av tillatt støynivå siden 1992. Synes du vi bør ha oftere regulering også av kjøretøys støynivå? Som driver for en teknologisk utvikling?

– Jeg har ingen sterk formening om hvor ofte det bør gjøres reguleringer av kjøretøyets støynivå, men retningslinjer og/eller regelverk kan positivt drive bilfabrikantene til å ha fokus også på støyproblematikken.

Ja til støymerking av biler

– Det er også foreslått en merkeordning som synliggjør kjøretøyets støyegenskaper og fastsettelse av øvre støygrense ved fullt gasspådrag (omfattes ikke av de foreslåtte metoder for typegodkjenning). Hva mener du?

– All informasjon som kan tilflyte forbrukeren, er bra, sier Line Lillebø Osfoss i NAF´s politiske avdeling.

 

Gå til nyhetsoversikt

 

NAFs medlemmer utgjør en fjerdedel av de bilistene som avgir trafikkstøy til omgivelsene, men har ikke tatt opp sitt miljøansvar for å redusere trafikkstøy. (Bilde: Wikimedia Commons)