Snegleprisen 2013 til Samferdselsdepartementet

 

25.4.2013    Samferdseldepartementet ved Marit Arnstad ble tildelt Snegleprisen 2013 i en prisseremoni under arrangementet Støyfri dag 2013. En enstemmig jury fant at tiden var inne til å gi Samferdselsdepartementet denne oppmerksomheten. Snegleprisen er en oppfordring til departementet om å få opp farten i arbeidet med å redusere støy, til beste for Norges 1,7 millioner som plages av for høy støy i følge anbefalte nivåer i støyforskriften.

Juryen sier i sin begrunnelse at Samferdselsdepartementet har det overordnete ansvar for det samfunnsområdet der det aller meste av utendørsstøy som plager nordmenn, produseres. Veitrafikk, luftfart og togtrafikk er kildene for mellom 80 og 90 prosent av støyplagene. Trass i målene om å redusere trafikkstøy med 10 % innen 2020, er støyen økende. Støy i omgivelsene er det miljøproblemet som plager flest nordmenn.

Samferdselspolitikken har en rekke år fokusert på kilderettede tiltak som (1) redusert støy fra bildekk gjennom merkeordning og bedre forbrukerinformasjon. Forbrukerinformasjonen har uteblitt og avklaring av hvilke dekktyper som gir minst støytrykk på den norske asfalten har ikke kommet. (2) Skjerpede støygrenser for kjøretøy ser foreløpig ut til å gi svært beskjedent resultat. For lastebiler er den i praksis lik null. For personbiler er nivået lite ambisiøst, og derved lite egnet til å redusere trafikkstøy. Vi har også observert lite engasjement fra norsk side for å påvirke overnasjonale politiske prosesser. Norske organer i Brüssel synes lite mobilisert. I tillegg er det skapt tvil om målene i norsk støypolitikk i forbindelse med departementets drøftinger av AVAS forslaget, obligatorisk lydvarsling på stillegående kjøretøy. Her ble ikke norsk og uavhengig internasjonalt ekspertise tilstrekkelig brukt til å balansere den andre lobbyens argumenter.

Dette sammen med utilstrekkelige midler til støyforskning og utvikling av gode støysvake asfaltløsninger, og en meget blek og lite ambisiøs bestilling om støy i 2013-budsjettet for Statens vegvesen, etterlater et behov for en betraktelig fartsøkning i Samferdselsdepartementets arbeid med å nå de nasjonale støymål. Den defaititiske beskrivelsen av støyarbeidet i Nasjonal Transportplan, øker ytterligere behovet for mer fart i støyarbeidet. Snegleprisen 2013 tildeles derfor Samferdselsdepartementet ved Marit Arnstad som en forhåpningsfull påminnelse om at departementet i større grad benytter sitt politiske handlingsrom til å redusere støy – det miljøproblemet som rammer flest nordmenn.

Juryen bestod av: Torhild Wessel Holst, tidl. miljørettet helsevern, Moss kommune, Jøran Rudi, forsker og faglig leder hos Notam , Ulf Winther, kampanjeansvarlig støysvak trafikk, Støyforeningen

Støy er forurensningens grå eminense som pr i dag plager flest mennesker i Norge.

Støyproblemet er omfattende: 1,7 millioner mennesker lever med støy ved egen bolig i Norge i dag; 0,5 millioner er sterkt plaget av støy. Hørselskader topper yrkesskadestatistikken. Årlig dør mennesker av støyrelaterte sykdommer, barn får nedsatt læringsevne, mange unge starter voksenlivet med redusert hørsel, mange sliter med depresjoner og redusert livskvalitet fordi de mangler gode lydmiljøer og tilgang til stillhet.

 

Gå til nyhetsoversikt

Snegleprisen 2013 tildeles Samferdselsdepartementet ved Marit Arnstad som en forhåpningsfull påminnelse om at departementet i større grad benytter sitt politiske handlingsrom til å redusere støy – det miljøproblemet som rammer flest nordmenn. Foto: flickr/wikimedia commons