Støyforeningen en vaktbikkje og pådriver for en mer ambisiøs støypolitikk

 

 

15.12.2013      Mange av landets innbyggere opplever daglig støyplager. I en rapport har WHO stadfestet at støy er helseskadelig. Norsk forening mot støy har vært en aktiv og inspirerende samarbeidspartner, og en iherdig vaktbikkje som minner alle instanser om hvor viktig støyarbeidet er. Slik er foreningen en pådriver for etatenes arbeid med støy og for strengere forskrifter på støyområdet, skrev tidligere samferdselsminister Marit Arnstad i en hilsen til foreningens 50 års jubileum.

Arnstad skriver videre i sin hilsen: -Støy der folk bor kan ha mange negative innvirkninger, blant annet forstyrres hvile og søvn, og det kan bli vanskeligere å konsentrere seg. Det er også flere undersøkelser som viser at trafikkstøy øker risikoen for forhøyet blodtrykk og hjerte-karsykdommer. De siste levekårsundersøkelsene viser at 5 prosent av befolkningen har søvnproblemer på grunn av støy. Det er helt klart for mange! Å redusere tallet på støyplagede vil gi store miljø- og helsegevinster.

I Nasjonal transportplan 2014-2023 står det derfor at det skal arbeides for å få på plass et mål for nattestøy. Som grunnlag for dette har Folkehelseinstituttet og berørte etater laget en måleindikator for nattestøy.

Trafikk største støykilde

Transportsektoren er den største kilden til støyplager i Norge i dag. Trafikkøkningen de siste årene, i tillegg til fortetting i byområdene, har gjort at flere enn tidligere er plaget av støy. Om lag 1,5 millioner nordmenn er utsatt for gjennomsnittlige støynivåer som overstiger anbefalte verdier på 55 dBA.

Pådriver og vaktbikkje

Norsk forening mot støy vært en aktiv og inspirerende samarbeidspartner – som svært ofte bidrar med gode og konstruktive forslag og ikke minst har tatt rollen som vaktbikkje som minner alle instanser om hvor viktig dette arbeidet er. Dere har vært med på å løfte støy som fag, og ikke minst vært viktige pådrivere for etatenes arbeid med støy og for strengere forskrifter på støyområdet. Denne innsatsen håper jeg dere vil holde fram med i mange år. Lykke til!

Last ned jubileumsskriftet!

Du kan lese hele Arnstads hilsen og ellers lese hele jubileumsskriftet ved å gå til denne siden.

Gå til nyhetsoversikt

Norsk forening mot støy vært en aktiv og inspirerende samarbeidspartner – som svært ofte bidrar med gode og konstruktive forslag og ikke minst har tatt rollen som vaktbikkje som minner alle instanser om hvor viktig dette arbeidet er, skriver tidligere samferdselsminister Marit Arnstad i en hilsen.