Trafikkstøy øker risiko for diabetes

 

13.5.2013    Støy fra trafikkerte riksveier og motorveier kan øke risikoen for å utvikle type 2 diabetes, mest sannsynlig som en følge av avbrutt søvn og økte stressnivåer. Det viser en rapporten fra en stor studie i Danmark. Risikoen øker med 8-11 prosent for hver 10-desibel økning i støynivået på veien. Forskningsresultatene føyer seg til det økende antall av vitenskapelige rapporter som knytter trafikkstøy til menneskers helseproblemer.

 

Støy fra massiv trafikk, tutende biler, og ikke minst motorsykler og Porscher og Audier i «sports mode» kan forstyrre nattesøvnen. (En motorsykkel eller Porsche sportsbil som kjører den rette ruten kan vekke 100 000 Osloborgere i løpet av en sommernatt). Men forstyrrelser i nattesøvn over tid øker altså også riskoen for å utvikel diabetes! I følge Diabetesforbundet kan så mange som 350 000 nordmenn være berørt av diabetes 2 i dag.

 

De danske forskerne (Søren et al ) sammenliknet områder uten og med høye nivåer av trafikkstøy med utbredelsen av diabetes. 57 000 mennesker som hadde utviklet diabetes, ble vurdert i forhold til støysituasjonen i deres boligområde, ut fra støykart og støyberegninger-

 

Forskningsresultatene indikerer at det å bo nær trafikkerte veier øker risikoen for å utvikle diabetes. For å sikre at man avdekket sammenheng mellom støy og diabetes, korrigerte forskerne funnene sine i forhold til andre variabler som også kan påvirke utvikling av diabetes, faktorer som kroppsmasseindeks, utdannelse, trekk ved livsstil, og dessuten eksponering for nitrogenoksid. Nitrogenoksid er en komponent i eksos og er kjent for å øke risiko for diabetes.

Hjerte- og karsykdommer, nå også diabetes

Den danske forskningsrapporten er den siste i et stadig økende antall vitenskapelige arbeider som viser at støy kan skade menneskets helse. Til nå har svært mange studier undersøkt sammenhengen mellom støyt og hjerteinfarkt og andre hjerte- og karsykdommer. Men nå er også konsekvensen for diabetes påvist.

 

Forskningsrapportene bør få tung innflytelse for byplanlegging og stedsutvikling. Mens mange større byer legger til rette for fortetting, vil konsekvensene av en slik utvikling også kunne bli at stadig flere må bo tett ved trafikkerte, støyende veier. Dette er konsekvenser som også rammer sosialt skjevt, fordi vi finner en forholdsvis større andel mennesker med lav inntekt bosatt langs de mest trafikkerte veiene. Støyen kan medføre lavere pris for leie eller kjøp av bolig, men desto høyere pris i form av risiko for svekket helse.

 

De danske forskerne undersøkte bakgrunnen rundt 57 000 diabetespasienter, i alder mellom 50 og 64 år. De hadde vært med i de omfattende nasjonale registreringene knyttet til spisevaner, kreft og helse. Disse bl egjennomført i 1993 og 1997. Trafikkstøyen ble beregnet ut fra trafikktall og situasjon på de berørte veisystemet i 1990, 1995, 2000 og 2005. Personlig informasjon, helse og sosioøkonomisk informasjon ble samlet inn gjennom spørreundersøkelser. Den fellesnordiske trafikkstøymodellen ble benyttet for å beregne trafikkstøy på basis av trafikkmengde, hastighet, kjøretøytyper og veidekke. Støybelastningen ble beregnet for alle veier med trafikkmengde mer enn 1000 kjøretøy pr. dag. Beregningen ble gjort for tidspunktet da den enkelte fikk sin diabetes diagnose , og for støygjennomsnittet de siste femårene før diagnosetidspunktet.
Rapporten viser at trafikkstøy i boligområdet forbindes med høyere risiko for diabetes. Risikoen var tydelig høyere ved 5 års eksponering for trafikkstøy enn ved 1 år.

Det er flere faktorer som kan forklare hvorfor støy medfører økt risiko for å utvikle diabetes. Økte støymengder kan øke opplevelsen av stress, øke nivåene av stresshormoner i kroppen, og forstyrre kroppens aktiviteter knyttet til insulin. Dårlig søvnkvalitet, for eksempel at man ikke når de dypeste søvnivåene, har vist seg å forstyrre kroppens regulering av glukose nivåer, som igjen har effekt på insulinaktiviteten.

 

 Kan ta forholdsregler?

Rapporten har også et interessant poeng når den ikke finner noen sammenheng mellom forekomst av diabetes og støy, når det gjelder personer med mer enn 10 års utdannelse. Hvorfor det ikke finnes en slik sammenheng for folk med mer utdannelse, blir ikke forklart. Men det spekuleres på om mer skolerte mennesker tar forholdsregler for å unngå å få sin søvn forstyrret av støy.

 

Ref:Sorensen, M, ZJ Andersen, RB Nordsborg, T Becker, A Tjonneland, K Overvad and O Raaschou-Nielsen. 2012. Long-term exposure to road traffic noise and incident diabetes: A cohort study. Environmental Health Perspectives http://dx.doi.org/10.1289/ehp.1205503.

Link til ehp.1205503_508.

 

Skader skjønnheten: Støy kan også gå utover skjønnheten, se artikkel om støyfri søvn – fordi du fortjener det.

 

Gå til nyhetsoversikt

Hadde Mona Lisa bodd nær en trafikkert vei, hadde hun muligens både hatt diabetes og hjerte- og karsykdommer. Og det kunne ha vært så som så med skjønnheten, i hvertt fall hadde skjønnhetssøvnen blitt skadelidende. Det blir fler og fler dokumentasjoner om støyenes skadelige effekter, nå sist økt risiko for å utvikle diabetes.