Bilstøy: Noen blikk på bilindustriens lobbyargumenter

 

 

18.3.2013    Som en del av sin kampanje for å påvirke EU parlamentets beslutninger med hensyn til nytt støyregelverk for biler, ga ACEA ( European Automobile Manufacturers’ Association – den europeiske bilprodusentorganisasjonen) i mai 2012 ut brosjyren Sound levels of Motor Vehicles. Vi har sett på noen selvmotsigelser i brosjyren.

 

I bilprodusentenes totale budskap finnes det både selvmotsigelser og lite etterprøvbare påstander. Disse ble fremført i en av de mest massive lobbykampanjene overfor EU´s folkevalgte de senere årene.

Du kan laste ned brosjyren her: Sound_Levels_of_Motor_Vehicles 150 v6, eller gå til ACEA´s nettside for tilleggsinformasjon.

EAMA utsnitt forside

Utsnitt fra ACEA´s brosjyreforside der en del av argumentene for mest mulige lemlige støykrav for bilindustrien er samlet.

 

Som rimelig er for en interesseorganisasjon, var ACEA aktiv allerede mens EU kommisjonens fagdirektorat DG Entreprise i sin tid arbeidet med å utrede forslaget til nye støykrav for kjøretøy. Organisasjonen ble blant annet kjent som avsender av beregningen om at nye støykrav ville medføre at bilindustrien fikk forsknings- og utviklingskostnader på 112 milliarder (!) euro over 20 år, eller 59 millioner euro pr. bilmodell, for å kunne oppfylle kravene! Påstandene gav herostratisk berømmelse, og ble senere ikke brukt på denne måten av bilindustriens agitatorer.

Spilte også ut klimakortet

Lobbyistene spilte også aktivt på påstander om at støydemping av kjøretøy kunne medføre konsekvenser som høyere klimautslipp. Dette er blant referert i det anerkjente bransjemediet

Verkehrs Rundschau, Verkehrs Rundschau 07 12 2012. På en konferanse mellom bilbransjen og EU´s toppbyråkrater, uttalte toppleder Andreas Renschler i Daimler Benz lastebildivisjon at det å innføre støykravene for lastebil at det kunne medføre økt drivstoff-forbuk og økte klimautslipp på mellom 6 – 8 prosent (!) om man skulle oppfylle kravene. Renschler sitter også i bilprodusentens styre. Samme mann hevdet også at kravene om ytterligere NOX-reduksjon i avgassene i Euro 6 ville kunne føre til at klimagassutslippene totalt sett ville øke. Med 20 % prosent som følge av de aktuelle kravene til reduksjon av NOX i Euro 6.

Når det gjelder påstandene er det nok å vise til Mantovanis redegjørelse for formannskapet i EU før jul (se link), der han dokumenterte at selv nittitalls teknologi kan oppfylle mye av foreslåtte støyreduksjonene, uten de utslippskonsekvenser som Renschler påstår. Enda mer spesiell blir Renschlers agerende når Daimler Benz nå dessuten åpner et tilbud om utstyr (konfigurering – se link) for Euro 6 lastebiler, som kan støydempe lastebiler. Det finnes også illustrasjon av utstyret «sonderpaket» som gir bedre innkapsling av motor. Utstyret vil trolig dempe kjøretøæyet 3-4 db. Samtidig påstår Renschler overfor EU at støydempingen vil øke drivstofforbruket 6-8 prosent.

Vi har ikke sett noen stille Renschler til regnskap for sannhetsgehalten i disse uttalelsene som tydeligvis hadde et formål – å påvirke prosessen for nye støykrav.

Sonderpaket

Bildet viser delvis innkapsling motor hos Mercedes Benz nye lastebiler. Vil trolig redusere støyen ut med 3-4 db. Foto: Daimler Benz.

 

Se også link til konfigurasjonspakke for Mercedes lastebil.

Sound levels of vehicles: Kommentarer vedrørende personbiler

Måledata for passasjerbiler i henhold til metode B blir presentert på side 2 i den publikasjonen som ble lagt frem av europeiske bilprodusentorganisasjonen ACEA i mai 2012. Ved å sammenlikne uttalelsene om dette på side 2 med påstandene på sidene 11, 16 og 17, kommer det frem klare selvmotsigelser i den informasjonen som ble lagt frem. Blant annet bekymrer industrien seg for at bilene kan bli for stille.

Kommentarer i forbindelse med lastebiler (side 9)

Her hevder brosjyren: «Finally, the stage 2 level set by the Commission is fundamentally unrealistic given the provisions of the General Safety Regulation 661/2009/EC which specifies tyres during the test that have a noise level of 74dB(A) when under torque. In practice this means that the total input from powertrain, body, suspension and related components must be less than 67 dB(A), which presents certain intractable problems. «

Men Regulation 661 spesifiserer ikke et støykrav på 74 dBA når dekkene er under belastning ved 50 km/h eller ved andre hastigheter. Det brosjyren skriver om 74 dBA + 67 dBA fremstår også veldig spesielt for enhver som er i stand til å summere desibelnivåer.

Påstander som ignorerer dokumenterte fakta

Brosjyrens påstander på side 18 og 19 om utfordringen med å få ned støyen på lastebiler virker konstruerte og defaitistiske, og blir motsagt av virkeligheten. Det er et dokumentert faktum at innkapsling av motorer som var vanlige i markedet for 20 år siden, nylig med suksess har blitt montert på en Euro V lastebil. Støynivået målt etter den nye metoden, metode B som foreslått i det nye støyregelverket, viser at støyutslippet ble redusert fra 81 til 77 dBA. Det ble kun foretatt delvis innkapsling av motor, og hverken gjort endringer i eksos, luftinntak, dekk eller andre deler som skaper støy. (se også denne linken TNO-DV-2012-C100 – Vehicle noise reduction – Potential and impacts – Final_0 – på side 16 og 17 ) Se også link.

 Gå til nyhetsoversikt

ACEA´s brosjyre viser en rekke punkter der personbilen kan støydempes, men problematiserer hvor lang tid det tar, og de tekniske utfordringene. Bilprodusentene etterspør mer "lead time" for for å kunne gjennomføre endringer. Mens forkjemperne for strengere støykrav påpeker at en god del av støyreduskjsonsmulighetene foreligger innen eksisterende teknologi. Det må bare gjøres. Ill. ACEA´s informasjonshefte.