Miljøfartsgrenser gir mindre støy

 

27.11.12     Klif (Klima- og forurensningsdirektoratet) støtter miljøfartsgrenser og mener overtredelser må medføre samme reaksjon som andre overskridelser av fartsgrensene, dvs. at sjåfører må kunne få prikker og miste førerkortet når de kjører fortere enn miljøfartsgrensen.

 

– Effektive tiltak for å bedre luftkvaliteten må settes inn raskt. Da er det også nødvendig å ha gode sanksjoneringsmuligheter for å sikre at tiltakene følges opp og virker, sier Klifs direktør Ellen Hambro. Målinger viser at de også gir støyreduksjon, med opptil 2 dB, i tillegg til at vinterulykkene er redusert med 31 %. Klifs meninger støttes av folk flest: I januar 2012 gjennomførte Respons en meningsmåling for Aftenposten som viste at 52 % var positive til miljøfartsgrensen, 32 % negative. 16 % hadde ingen mening.

 

Helseskadelig forurensning

Luftforurensing og dårlig luftkvalitet er et problem i flere norske byer, spesielt i vinterhalvåret. Utslipp fra biltrafikk og bruk av piggdekk er hovedårsaken til høye svevestøvnivåer i vinterperioden. Derfor innførte myndighetene i 2004 reduserte fartsgrenser for å få ned nivåene av svevestøv. Uklarheter rundt muligheten for å ilegge bøter har imidlertid gjort at ingen er blitt straffet for å bryte miljøfartsgrensene.

Samferdselsdepartementet har nå sendt ut et forslag på høring om å endre Vegtrafikkloven, slik at hensynet til miljøet blir relevant for fastsettelse av fartsgrensene.

Les mer

Last ned miljofartsgrenser-horingsuttalelse

Last ned Samferdselsdepartementets høringsnotat forskriftsendring_miljofartsgrenser og horingsbrev_miljofartsgrenser.

 

Helseeffekter fra lokal luftforurensning

  • Svevestøv og NO2 er de viktigste bidragene til lokal luftforurensning. Stoffene gir økt forekomst av ulike typer luftveislidelser. Svevestøv kan også medføre hjerte- og karsykdommer og økt dødelighet.
  • Andre stoffer kan også gi helseskade. SO2 kan føre til lungelidelser både hos friske og hos astmatikere. Benzen og PAH kan være kreftfremkallende. CO reduserer blodets evne til å transportere oksygen og kan medføre hodepine, kvalme og problemer hos hjertepasienter.
  • Lokal luftforurensning kan også gi skadelige effekter på økosystemer og vegetasjon.Kilde: Klif

 

 

Gå til nyhetsoversikt

Miljøfartsgrenser reduserer støyplagen. Men hensikten med miljøfartsgrenser er først og fremst å redusere produksjon og oppvirvling av svevestøv ved å redusere kjørehastigheten på deler av veinettet i vintersesongen når veislitasjen på grunn av piggdekk er størst.