Oslo, Bergen og andre europeiske storbyer vil ha skjerpede støygrenser for biler

 

21.2.13  Det er positivt for miljøet at lovverket for biler skjerpes, slik at veitrafikkstøyen kan reduseres! Oslo kommune ved byrådsavdelingen for miljø og samferdsel og Bergen kommune ved sin klimaavdeling, sier at de støtter oppropet om mest mulig ambisiøse støyregler for hva som kan tillates av støy fra kjøretøy. De er dermed på linje med andre europeiske storbyer som har markert at de vil ha strengere støykrav for biler. Også andre norske byer vurderer en slik støtte.

 

Oslo kommune er representert i en arbeidsgruppe for løsninger mot trafikkstøy i organisasjonen EUROCITIES. Denne organisasjonen som representerer 133 av de største byene i Europa, inklusiv de fleste hovedstedene, har sammen med tre felleseuropeiske miljøorganisasjoner tatt initiativet til et opprop «A sound investment – Joint Declaration» for å fremme mest mulig strenge støykrav til biler. Det er tilsammen 120 millioner innbyggere i disse byene, og EUROCITIES arbeider for tiltak som mest effektivt kan bidra til å redusere støyplagene for nær 40 prosent av Europas befolkning, hvorav de fleste bor i de store byene.

Norsk forening mot støy oppfordret før jul Oslo kommune ved byrådsavdelingen for samferdsel og miljø å vise på en tydelig måte sin deltakelse i arbeidet for å redusere trafikkstøy, og blant annet støtte det felleseuropeiske oppropet om strengere støykrav for biler.

 

Trafikkstøy plager stadig flere mennesker

Henk Wolfert, fra Amsterdam kommune, leder av EUROCITIES arbeidsgruppe mot støy. Han redegjorde i desember for formannskapet i EU om problemene som Europas befolkning har med støy. I følge ham er 45 prosent plaget av støy, og støyplagen er økende. Gruppen hadde blant annet analysert støykartleggingen som Norge og de fleste andre europeiske land har gjennomført i henhold til støydirektivet. I følge konklusjonene er støy fra veitrafikk er det som plager flest. Tettbygd strøk og byer er hardest rammet. Støyeksponering over mange år er forbundet med alvorlig helserisiko. Trafikkstøy er forventet å øke. 220 millioner europeere er eksponert for støy over anbefalte grenser om dagen, 150 millioner utsettes for uforsvarlig nattestøy.

 

Forurenser må betale

Wolfert forklarte sammenhengene for hvorfor vi kan vente økende støyproblemer, og hvorfor det er nødvendige å ta grep. Han gikk gjennom potensialet for ulike typer tiltak, og pekte på at tiltak mot støykilden er det mest effektive. Både dette og prinsippet at forurenser må betale, tilsier at man lovfester ambisiøse grenser for tillatt støyutslipp fra kjøretøy.

Trafikk på Drammensveien

 

Oslo verre enn andre storbyer

I følge en av parametrene i Wolferts undersøkelse, nemlig prosentvis andel av befolkningen som er eksponert for nattstøy høyere enn WHO´s anbefalte grenser, viser det seg at Oslo overraskende er verre enn flere andre europeiske storbyer. Oslo kommer dårligere ut enn Helsinki, Paris, Roma, Amsterdam og Stockholm. Lavest støynivå av de europeiske hovedstedene har Tallinn i Estland. Interessant at en del storbyer makter å lage bedre lydmiljø for sine innbyggere enn hvaman opplever i Oslo. Kan hende bør Oslos folkevalgte se nærmere på sin praksis med å legge så mye av sin boligbygging i gul sone? I tillegg til å støtte oppropet om strengere støykrav til biler.

 

Last ned hele Wolferts foredrag  20121218 Henk Wolfert cities perspective

Les mer om Joint Declaration.

 

Gå til nyhetsoversikt

 

Oslo - og fler og fler andre byer støtter oppropet om mer ambisiøse lovregler for hva som kan tillates av støy fra kjøretøy. EUROCITIES er en organisasjon som representerer 133 av de største byene og 120 millioner av Europas befolkning. Organisasjonen har initiert et felleseuropeisk opprop om å innføre strengere støygrenser for biler.