Noen lystegn for støy i NTP

20.3.12   NTP 2014-2023 gir klar beskjed til regjeringen om at skjerpning av de eksisterende støykravene i forurensingsforskriften er et sentralt virkemiddel for å få mer kraft i arbeidet med på redusere støy. Fordi det kan utløse tiltak som etatene blir ansvarlige for å gjennomføre.

 

Vi legger også merke til at dokumentet også lufter den interessante muligheten for en målrettet bruk av støysvake finkorndekker på spesielt utsatte strekninger med mange støyutsatte boliger. Det har også vært Støyforeningens forslag en rekke ganger, sist i høringsmøtet for statsbudsjettet 2012.

Avinor og samferdselsetatenes forslag til Nasjonal Transportplan 2014-2023 ble lagt fram i februar. Etatenes separate handlingsprogram høsten 2013, basert på denne transportplanen, vil ta opp i seg de endringer som vil kunne komme ved departementets videre arbeid med stortingsmeldingen om NTP og den påfølgende behandlingen i stortinget.

Parallelt med overleveringen av Nasjonal transportplan til de ansvarlige departementene, vil dokumentet også bli sendt på høring til fylkeskommunene, de fire største byene og andre som ønsker å avgi høringsuttalelse. Høringsfristen er satt til 29. juni 2012, og uttalelser skal sendes til Samferdselsdepartementet.

 

NTP om Støy

Det er utarbeidet en handlingsplan som angir hva som skal til for å nå de nasjonale målene om reduksjon i innendørs støy og støyplage (sPi). Denne skal revideres i 2012. For å nå målet for innendørs støy, er en skjerping av de eksisterende støykravene i forurensningsforskriften et virkemiddel. Dette kan utløse tiltak som transportetatene vil være ansvarlig for å gjennomføre.

Økningen i vegtrafikken og fortetting i byområder har ført til at antall støyutsatte har økt, selv om støy fra fly og jernbane har blitt redusert. Statens vegvesen og Jernbaneverket vil fortsette innsatsen knyttet til støyskjerming og fasadetiltak for å redusere belastningen for de mest støyutsatte. For å redusere den generelle støyplagen vil virkemidler som reduserer støyen ved kilden være kostnadseffektivt. Statens vegvesens arbeid for strengere internasjonale krav til kjøretøyer vil bli opprettholdt. Norske tilpasninger som sikrer riktig informasjon til forbrukerne ved kjøp av kjøretøyer og dekk vil bli gjennomført.

Tidligere uttesting har vist at porøse støysvake vegdekker ikke er egnet i norsk klima, men at finkornede, tette vegdekker kan gi noe støyreduksjon. TØI har beregnet at det kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt å legge slike vegdekker på strekninger med mange støyutsatte boliger. Det er lagt enkelte prøvestrekninger i tettbygde strøk, og uttesting og evaluering vil fortsette.

Det nasjonale målet for støyplage er nådd for jernbanens del. Støyplagen fra luftfart gikk ned med om lag 18,5 prosent fra 1999 til 2010, til tross for betydelig trafikkvekst. Det er forventet ytterligere reduksjon i planperioden som følge av at nye, mindre støyende flytyper tas i bruk og som følge av endringer i inn- og utflygningsmønsteret ved noen lufthavner.

Les mer om Nasjonal Transportplan 2014-2023

 

ANDRE NYHETER:

Husk å spørre bilforhandleren om støy!

Klimafokus har fortrengt hensynet til støy

Muligheter med støysvak asfalt

Franske lastebileiere blir informert om veistøy

Trafikkstøy stjeler tusenvis av leveår i Norge

Dekk-kongen: Merkeordningen blir nyttig for kunden

Europas miljødirektører vil ha strengere støykrav til biler

Trafikklærere i en nøkkelrolle

Satser på miljøvennlig transport

Strenge støykrav til biler lønner seg

Norge vil ha strengere støykrav til biler

Halvveis miljøinformasjon fra vegvesenet
Støyavgift på lastebiltrafikk
Vegdirektøren satser på støysvake biler og dekk
Trafikkstøy kan forkorte liv
EU vil redusere støy fra biler og lastebiler
Skjerpede tekniske krav til biler kan redusere støy
Asiatiske biler støyer mindre enn europeiske!

Et hovedbudskap i samferdselsetatenes forslag til NTP er at kollektivtrafikk må prioriteres. Det vil i seg selv føre til en mindre støyende transportform. Men forslaget peker også på direkte støyreduserende tiltak for veitrafikken.