Støyskadete yrkessjåfører

 

23.3.12  En undersøkelse av Arbeidstilsynet viser at gjennomsnittlig hver 6. yrkessjåfør – 16 prosent – er skadet av støy. Arbeidstilsynets statistikk over arbeidsrelaterte sykdomsdiagnoser i 2010 bekrefter en gammel tendens og viser at vårt støyende arbeidsliv kan utgjøre en risiko for hørselen. 64 prosent av alle diagnoser for arbeidssykdommer var støyskader.

 

Statistikken for 2010 befester støyskadenes posisjon som den mest vanlige yrkesskade. Tallet for forekomsten av støyskader var nesten 7 ganger større enn for sykdommer i åndedrettsystemet, og forekom 20 ganger hyppigere enn svulster.

 

Underrapportering

Tabellen for antall rapporterte sykdommer i 2010, er fordelt på 18 forskjellige hoveddiagnoser. Men et stort antall sykdommer i arbeidslivet blir aldri rapportert. Arbeidstilsynet antar at underrapporteringen er større enn for ulykker.

Arbeidsrelaterte sykdommer er et videre begrep enn det som betegnes som yrkessykdommer i henhold til NAVs retningslinjer, og som gir visse økonomiske rettigheter. Arbeidstilsynets register for arbeidsrelatert sykdom bygger på den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer, ICD-10.

 

I perioden 2006 – 2010 har Arbeidstilsynet gitt 620 reaksjoner hjemlet i forskrift om vern mot støy i arbeidsplassen.

 

De mest støyplagete yrkene

Støy kan føre til dårligere trivsel og helse og forekommer på en rekke arbeidsplasser. Vedvarende høye støynivåer og impulsstøy kan føre til nedsatt hørsel og øresus. Støy

kan, som en av flere faktorer, også virke inn på sikkerheten og kommunikasjonen på en arbeidsplass. Støy kan dessuten øke risikoen for høyt blodtrykk, som igjen kan øke risikoen for hjerte- og karsykdommer.

De siste 10–15 årene har andelen yrkesaktive som er utsatt for støy, vært fallende, men i løpet av siste treårsperiode ser vi en liten økning i andelen som oppgir å være utsatt for sterk støy i en fjerdedel av arbeidstiden eller mer, fra ni prosent i 2006 til om lag ti prosent i 2010.

Blant operatører/håndverkere i næringsmiddelproduksjon og prosessoperatører (industri/olje/gass/kjemisk) er nærmere 40 prosent utsatt for sterk støy minst en fjerdedel av tiden.

 

Kvinner utsatt for støy

En stor del av de støyutsatte yrkene er mannsdominerte. De mest støyutsatte yrkene med høy kvinneandel er barne-/ungdomsarbeider/dagmamma, førskolelærer og servicepersonell (hotell/restaurant), som alle har en andel på om lag 20 prosent som er utsatt for sterk støy en fjerdedel av tiden eller mer.

 

Disse er mest støyplaget

Operatører i næringsmiddelindustrien, prosessoperatører i olje-, gass- og kjemisk industri, tømrere og treabeidere, samt mekanikere og sveisere i plate- og verkstedindustrien, er de yrkesgrupper som er mest utsatt for støy i arbeidslivet, viser levekårsundersøkelsen blant mer enn 9000 yrkesaktive, som ble foretatt av SSB i 2009.

 

Noen støyplagete yrkesgrupper

Dette er noen av gruppene som blir mest plaget av sterk støy i fra ¾ deler til ¼ del av dagen. Prosentandelen angir hvor stor del av yrkesgruppen som er rammet.

Operatør, håndverker i næringsmiddelprod. 39 %

Servicepersonell (hotell/restaurant) 19 %

Førskolelærer 18 %

Fører (buss/bane), skipsbefal, flyger 16 %

Sjåfør, mannskap (bil/anlegg/skip) 16 %

Lagermedarbeider, logistiker 11 %

 Gjennomsnittet for alle yrkesgrupper var 10 %

Se mer av Arbeidstilsynets informasjon om støy i arbeidslivet.

 

 

ANDRE NYHETER:

Støyskadete yrkessjåfører

Noen lystegn for støy i NTP

Husk å spørre bilforhandleren om støy!

Klimafokus har fortrengt hensynet til støy

Muligheter med støysvak asfalt

Franske lastebileiere blir informert om veistøy

Trafikkstøy stjeler tusenvis av leveår i Norge

Dekk-kongen: Merkeordningen blir nyttig for kunden

Europas miljødirektører vil ha strengere støykrav til biler

Trafikklærere i en nøkkelrolle

Satser på miljøvennlig transport

Strenge støykrav til biler lønner seg

Norge vil ha strengere støykrav til biler

Halvveis miljøinformasjon fra vegvesenet
Støyavgift på lastebiltrafikk
Vegdirektøren satser på støysvake biler og dekk
Trafikkstøy kan forkorte liv
EU vil redusere støy fra biler og lastebiler
Skjerpede tekniske krav til biler kan redusere støy
Asiatiske biler støyer mindre enn europeiske!