Trengselsavgift i København kan gi færre støyplagete

 

11.4.12    Danske myndigheter ønsker å innføre trengselsavgift for veitrafikk i København. Målet er å sette igang avgiftsinnkreving i 2014. Det vil gi betydelig endring i transportvaner, både i den danske hovedstaden og i nabokommunene. Selv om trafikkreduksjonen kun gir moderat støyreduksjon, vil likevel et betydelig antall boliger bli mindre støyplaget.

 

Fordi beregningene for antatte trafikkmengder og støy i 2016 viser forholdsvis moderate støyreduksjoner – for det meste rundt 1 dbA – er det gjort detaljerte analyser i en del gaterom for å se hvordan en slik endring påvirker støysituasjonen for de enkelte boliger. I Gladsaxevej er det beregnet en støyreduksjon på mellom 0,7 og 1,7 dbA ved de ulike alternativene for å plassering av bomringen. Antallet boliger som fikk redusert sin støybelastning i henhold til den danske støyplageindeksen, ble likevel redusert med 26 til 38 % ved de ulike bomringløsningene.

Denne reduksjonen fremkommer ved å sammenlikne disse stedsberegningene med resultatene fra den store støykartleggingen i København i 2007. Den gang ble det beregnet eksternt støynivå ved hver enkelt bolig. Beregningene viser at den samlede støyplage uttrykt ved SBT (Støjbelastningtstallet) blir redusert. Dette fordi mange boliger rykker ned en støyklasse, og i en del tilfeller også kommer under den veiledende grenseverdi på 58 dBA som er fastsatt av København.

Trafikkreduksjon inntil 43,1 %

De ulike bomringalternativene vil føre til en beregnet reduksjon i biltrafikk mellom sentrum og omgivelser i København på mellom 37,3 og 43,1 prosent. Trengselsavgiften vil gi overgang av trafikanter til kollektivreiser, sykling og gangtrafikk, og dessuten til at flere vil kjøre sammen. Befolkningen vil få gevinster både i form av redusert støy og redusert luftforurensning, viser utredningene som ble levert Transportministeriet i vinter. Utredningene er gjort av henholdsvis Tetraplan (trafikkmodellberegninger og støyanalyse) og Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus universitet (Luftkvalitet). I januar la Transportministeriet og Vejdirektoratet frem en samlet rapport basert på disse utredningene.

 

Selv om trafikken om veitrafikken mellom sentrum og periferi blir kraftige redusert ved innføring av trengselsavgift i 2014, med over 40 prosent for de fleste av bomringalternativene, er det anslått veitrafikken i København og nabokommunene i 2016 totalt vil være redusert med 8,3 prosent. Dette tilsvarer 3 267 000 færre kjørte km pr dag for kjøretøyparken.

Kartet viser trafikkreduksjon ved alternativet med bomring langs kommunegrensen og Amager. Det meste av veinettet opplever en trafikkreduksjon og er således tegnet i grønt. (Kart fra rapporten Trængselsavgift i hovedstaden)

Les rapporten om trengselsavgift i København. Den ble publisert av Vejdirektoratet og Transportministeriet i vinter. Du  kan følge denne linken for å laste ned rapporten og lese annen informasjon om trengselsavgift i København.

 

Kort om Københavns trengselsavgift:

 • 4 hovedalternativ for bomringer
 • beregnet reduksjon i biltrafikk til og fra sentrum fra 37,3 % til 43,1 % avhengig av bomringalternativ
 • totalt redusert kjørte kilometer i København og nabokommunene: inntil 3 267 000 km mindre kjøring pr døgn ved det bomalternativet som sanerer mest veitrafikk.
 • prosentvis reduksjon kjørte km pr døgn: 8,4 prosent.
 • lavere støynivå i 2016 enn i 2007, og mindre luftforurensing
 • redusert trafikk og endret trafikkmønster øker mulighetene for miljøtiltak i veinettet.

Trengselsavgift i begge kjøreretninger

For norske bilister ser avgiftene ved første øyekast ikke så høye ut, men man skal være klar over at det er utredet et system som krever opp penger i begge kjøreretninger, både inn i sentrum og ut fra sentrum.

I Stockholm ilegges også avgift i begge kjøreretninger.

Den danske trengselsavgiften har følgende nivåer (i danske kroner)

  takst 2014          takst 2016

 • fra kl 21.00 til 05.00                                      gratis                           gratis
 • fra kl 05.00 til 09.00                                       15 kr                            25 kr
 • fra kl 09.00 til 15.00                                       10 kr                            15 kr
 • fra kl 15.00 til 18.00                                        15 kr                            25 kr
 • fra kl 18.00 til 21.00                                         5 kr                            10 kr
 • weekend kl 10.00 til 17.00                              5 kr                             10 kr

Takstene gjelder for person- og varebiler. For lastebiler er taksten 25 kroner høyere i rushtiden.

Takstnivået forutsetter oppkreving i begge retninger ved passering av bomstasjonene. Det er dessuten forutsatt automatiske oppkrevingssystemer slik at bilene ikke trenger å stoppe ved passering.

 

 

ANDRE NYHETER:

Foreløpig stille om støy i Opplysningsrådet for veitrafikken

Vil ha oppnåelige og ambisiøse støykrav til nye biler

Støyskadete yrkessjåfører

Noen lystegn for støy i NTP

Husk å spørre bilforhandleren om støy!

Klimafokus har fortrengt hensynet til støy

Muligheter med støysvak asfalt

Franske lastebileiere blir informert om veistøy

Trafikkstøy stjeler tusenvis av leveår i Norge

Dekk-kongen: Merkeordningen blir nyttig for kunden

Europas miljødirektører vil ha strengere støykrav til biler

Trafikklærere i en nøkkelrolle

Satser på miljøvennlig transport

Strenge støykrav til biler lønner seg

Norge vil ha strengere støykrav til biler

Halvveis miljøinformasjon fra vegvesenet
Støyavgift på lastebiltrafikk
Vegdirektøren satser på støysvake biler og dekk
Trafikkstøy kan forkorte liv
EU vil redusere støy fra biler og lastebiler
Skjerpede tekniske krav til biler kan redusere støy
Asiatiske biler støyer mindre enn europeiske!

 

 

Støyberegningene viser at redusert trafikk som følge av trengselsavgift vil gi en bedre støysituasjon i 2016 enn i 2007 da forrige støykartlegging fant sted. (bilde fra miljørapport fra Aarhus Universitet)